Ar­ri­ba el cof­fi­ce: ofi­ci­na + ca­fe­te­ria.

És l’úl­ti­ma ten­dèn­cia a Pa­rís: tre­ba­llar a la ca­fe­te­ria. En aques­ta pa­gues pel temps que hi pas­ses i no pel que con­su­mei­xes. Co­co Cof­fi­ce, es diu. Una va­ri­ant del ‘coworking’ d’ai­re nòr­dic

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

Pi­ques al tim­bre, t’obren la por­ta amb un som­riu­re i fas el check in a la re­cep­ció del que sem­bla un sa­ló ir­re­sis­ti­ble­ment aco­lli­dor. No ets ni en un ho­tel ni al ca­tà­leg d’Ikea d’aques­ta tem­po­ra­da. Es trac­ta de Co­co Cof­fi­ce, el pri­mer cof­fi­ce de la ciu­tat on pa­gues pel temps que hi pas­ses i no pel que con­su­mei­xes. Aques­ta és la va­ri­ant mo­der­na del coworking, la te­va ofi­ci­na en una ca­fe­te-

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.