Es­pec­ta­cle per a be­bès al Grec.

Carlos Santos va ins­pi­rar la de­li­ca­da pe­ça te­a­tral ‘To­ca­ti­coTo­ca­tà’, que tant en­ci­sa els nens més pe­tits... i els seus pa­res

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

To­ca­ti­co-To­ca­tà és una pe­ti­ta de­li­ca­de­sa te­a­tral ide­a­da per ab­duir nens de 0 a 5 anys (i per a acom­pa­nyants ma­jors de 12) fins a l’uni­vers de ra­re­ses de Carlos Santos, pi­a­nis­ta, com­po­si­tor, ho­me de te­a­tres i d’òpe­res que va col·la­bo­rar amb Joan Bros­sa, va cre­ar les xa­ran­gues que so­na­ven du­rant els Jocs Olím­pics del 92 i per­for­man­ces tan me­mo­ra­bles com es­tra­nyes. Di­ver­sos pre­mis Max, un Pre­mio Na­ci­o­nal de la Mú­si­ca 2008 i la Creu de Sant Jordi 1999 ava­len la tra­jec­tò­ria d’un cre­a­dor amb ma­jús­cu­les, que aques­ta set­ma­na se­rà ho­me­nat­jat al Grec.

Ima­gi­nary Lands­ca­pe Fac­tory i Fac­to­ria Los Sánc­hez van es­tre­nar la pe­ça a co­men­ça­ments del 2017, que van ba­te­jar amb una de les can­çons per­for­man­ces més re­pre­sen­ta­ti­ves de Santos,

To­ca­ti­co-To­ca­tà. L’au­tor es va im­pli­car al mà­xim i es va emo­ci­o­nar amb aquest pro­jec­te, que va aca­bar ob­te­nint un gran re­co­nei­xe­ment i pre­mis com el de Mi­llor Es­pec­ta­cle In­fan­til de la Mos­tra de Te­a­tre d’Al­coi. El Pa­lau de la Mú­si­ca el va por­tar per pri­me­ra ve­ga­da a Ca­ta­lu­nya a l’oc­tu­bre, tot just dos me­sos abans de la mort de l’au­tor. Pro­ba­ble- ment, per ser un es­pec­ta­cle ir­re­pe­ti­ble, el Grec ha de­ci­dit re­pe­tir-lo.

UN HO­ME PEIXVIATJA amb dos es­tra­fo­la­ris acom­pa­nyants en la se­va bar­ca-pi­a­no, la Sar­gan­ta­ne­ta, per dis­fru­tar d’una jor­na­da de pes­ca noc­tur­na pel Me­di­ter­ra­ni. Els mo­vi­ments su­aus i ma­rí­tims de les postals sur­re­a­lis­tes so­ta les es­tre­lles se suc­ce­ei­xen al com­pàs de la mú­si­ca cre­a­da per Santos. Com­po­si­ci­ons com Ar­man­di­no 77, La re mi la,

Track 6, Bu­ja­ra­loz i la ma­tei­xa To­ca­ti­coTo­catá són la ban­da so­no­ra que con­du­eix els pe­tits es­pec­ta­dors (i els grans) per un llen­guat­ge te­a­tral gens con­ven­ci­o­nal que, no obs­tant, pas­sa pel coll amb dol­çor me­ren­ga­da. —

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.