Re­pàs de la sa­ga Mis­sió: Im­pos­si­ble. Es­tre­na no­va en­tre­ga: Fa­llout, la mi­llor pel·lí­cu­la d’ac­ció de l’es­tiu.

Amb l’es­tre­na de ‘Fa­llout’, la mi­llor pel·lí­cu­la d’ac­ció que veu­rem aquest es­tiu, re­pas­sem les al­tres cinc en­tre­gues de ‘Mis­sió: Im­pos­si­ble’

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

La sa­ga Mis­sió: Im­pos­si­ble com­pleix ni més ni menys que 22 anys. La se­va es­tre­lla, Tom Crui­se, aca­ba de ce­le­brar els 56. I mal­grat les ar­ru­gues, la se­va si­se­na en­tre­ga, Fa­llout, és la mi­llor pel·lí­cu­la d’ac­ció que veu­rem aquest es­tiu, l’úni­ca que ens fa­rà sor­tir del ci­ne amb ga­nes de tor­nar a ca­sa sal­tant en­tre edi­fi­cis. Men­tre en­fron­ta l’agent Et­han Hunt i el seu equip a un anar­quis­ta ta­rat que pre­tén mi­llo­rar el món ani­qui­lant la hu­ma­ni­tat, el director Ch­ris-

top­her McQu­ar­rie om­ple la pel·lí­cu­la de ci­tes a les se­ves cinc pre­de­ces­so­res, i ens con­vi­da ai­xí a re­pas­sar com ha evo­lu­ci­o­nat la sè­rie.

CRI­SI D’IDEN­TI­TAT

Amb el temps, la sa­ga ha acu­mu­lat tan­tes per­so­na­li­tats com di­rec­tors. En mans de Bri­an de Pal­ma, Mis­sió: Im­pos­si­ble (1996) va adop­tar la for­ma d’un th­ri­ller cons­pi­ra­noic; John Woo va om­plir Mis­sió: Im­pos­si­ble II (2000) d’ac­ció ab­sur­da, co­loms i alen­tits; J. J. Abrams va mo­de­lar Mis­sió: Im­pos­si­ble III (2006) a imat­ge d’un epi­so­di d’Ali­as, i Brad Bird va con­ver­tir Pro­to­co­lo fan­tas­ma (2011) en una co­sa sem­blant a un car­to­on d’ac­ció re­al. I lla­vors va ar­ri­bar McQu­ar­rie per di­ri­gir Na­ci­ón se­cre­ta (2015) i, ara, Fa­llout, dos ac­ti­o­ners que no acre­di­ten flo­ri­tu­res ni pre­ten­si­ons pe­rò sí una efi­cà­cia acla­pa­ra­do­ra.

HUNT I LES SE­VES DO­NES

Du­rant anys, les do­nes de la sa­ga van ser me­res ver­si­ons lleu­ge­ra­ment com­pli­ca­des de les no­ies Bond, i exis­ti­en no­més per ser pro­te­gi­des per l’agent Hunt. Tot va can­vi­ar amb la ir­rup­ció d’Il­sa Faust (Re­bec­ca Fer­gu­son), que va acon­se­guir tot el pro­ta­go­nis­me de Na­ci­ón se­cre­ta; un per­so­nat­ge com­plex i una he­ro­ï­na fí­si­ca­ment por­ten­to­sa tant so­ta l’ai­gua com so­bre una mo­to o en­tre els bas­ti­dors d’una òpe­ra. Afor­tu­na­da­ment, Il­sa tor­na a Fa­llout.

DO­LENTS NO GAI­RE BONS

Mis­sió: Im­pos­si­ble mai ha pres­tat prou aten­ció als seus do­lents. El més des­ta­ca­ble con­ti­nua sent Owen Dar­vi­an (Phi­lip Sey­mour Hoff­man), que a Mis­sió: Im­pos­si­ble III va mos­trar la se­va afi­ció a plan­tar ex­plo­sius al cap de la gent. La me­da­lla de pla­ta hau­ria de ser per a So­lo­mon La­ne (Ja­red Har­ris), nè­me­si de Hunt en les du­es en­tre­gues més re­cents, en­tre al­tres co­ses per­què a Fa­llout el ti­pus so­bre­viu a més in­tents d’as­sas­si­nat que Ras­pu­tin.

AC­CIÓ SEN­SE FI

Tra­di­ci­o­nal­ment, ca­da pel·lí­cu­la de M:I ha in­clòs la se­va prò­pia se­qüèn­cia d’ac­ció icò­ni­ca, en la qual Tom Crui­se ar­ris­ca la se­va vi­da per do­nar-nos pla­er­vi­su­al. Mis­sió: Im­pos­si­ble (1996) ens el va mos­trar com una ara­nya pen­ja­da d’un ca­ble; a Pro­to­co­lo fan­tas­ma el vam veu­re en­fi­lant-se pel gra­ta­cel més alt del món, i a Na­ci­ón se­cre­ta es va aga­far d’un avió en ple en­lai­ra­ment no­més amb les un­gles. Fa­llout in­clou més de mit­ja dot­ze­na d’aques­tes es­ce­nes. Des­prés de veu­re-la, tin­dràs crui­xi­ments du­rant di­es.

CRUI­SE CON­TRA ELTEMPS

Mal­grat to­tes aques­tes core­o­gra­fi­es, el cert és que el Hunt de Fa­llout és menys un su­per­ho­me que un sac­se­jat ni­not de drap. És un he­roi can­sat i exas­pe­rat, que es po­sa ver­mell com un to­mà­quet men­tre cor­re i cri­da «¡No­no­no­no!» abans de ca­da salt. Des­prés de sis pel·lí­cu­les, Hunt és vell. I Tom Crui­se és vell. ¿Quan­tes ve­ga­des més po­drà par­tir-se la ca­ra i la cris­ma per sal­var el món? Si­gui qui­na si­gui la res­pos­ta, ell no sem­bla dis­po­sat a re­nun­ci­ar a aques­tes pel·lí­cu­les. Nos­al­tres tam­poc. —

‘Fa­llout’, si­se­na i úl­ti­ma en­tre­ga de la sa­ga.

Mi­si­ón: Im­po­si­ble Fa­llout Ac­ció EUA, 2018 Re­par­ti­mentTom Crui­se, Si­mon Pegg, Henry Ca­vill, Ja­red Har­ris Di­rec­cióCh­ris­top­her McQu­ar­rie

Mis­sió: Im­pos­si­ble (1996).

Na­ci­ón se­cre­ta (2015).

Pro­to­co­lo fan­tas­ma (2011).

Mis­sió: Im­pos­si­ble III (2006).

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.