Les res­se­nyes més bo­ges d’El Mun­do To­day.

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

Carlos Gu­al­tra­pas Col·la­bo­ra­dor de ni­vell 4 500.000 ‘mon­ta­di­tos’ «Mol­ta quan­ti­tat, po­ca va­ri­e­tat»

M’ale­gro que fi­nal­ment 100 Mon­ta­di­tos ha­gi pen­sat en els que ne­ces­si­tem més quan­ti­tat de men­jar per que­dar­nos a gust, pe­rò que dels 500.000 ‘mon­ta­di­tos’ no­més n’hi ha­gi de so­bras­sa­da i de per­nil i for­mat­ge és una pe­na. Se­guei­xo pre­fe­rint la ca­de­na 1 Mon­ta­di­to amb un sol ‘mon­ta­di­to’ de 500 qui­los de pes.

Jai­me Tra­pe­ro Col·la­bo­ra­dor de ni­vell 3 Hos­pi­tal Clí­nic «La me­va do­na va anar a Ur­gèn­ci­es amb un sim­ple mal de pan­xa i ens han en­co­lo­mat un na­dó»

Vaig acom­pa­nyar la me­va do­na al met­ge per­què te­nia re­car­go­la­ments i molt ma­les­tar a l’es­tó­mac, a més de bas­tan­ta in­flor. Ens van te­nir es­pe­rant mol­ta es­to­na. A la me­va do­na no fe­ien res més que dir-li que bu­fés. Des­prés, de sob­te, ens do­nen un na­dó des­co­ne­gut i ens en­vi­en a ca­sa. La prò­xi­ma ve­ga­da que tin­guem mal de pan­xa ani­rem a al­gun hos­pi­tal pri­vat on ens aju­din i no ens do­nin nens que ha­gin re­co­llit vés a sa­ber d’on, per­què la me­va do­na i jo no som cap oe­na­gé.

Ma­ri­sa Gó­mez Col·la­bo­ra­do­ra de ni­vell 2 El jazz «Vaig es­col­tar jazz en un lo­cal de mala mort i ara es­tic re­so­lent un crim»

Quan no­més fe­ia 10 mi­nuts de con­cert, al­gú em va po­sar un bar­ret. Des­prés, quan me’n vaig ado­nar una ros­sa es­pa­ter­rant amb les ca­mes més llar­gues que la Ru­ta 66 em va de­ma­nar aju­da per re­sol­dre una mis­te­ri­o­sa des­a­pa­ri­ció. Sem­bla­va un cas sen­zill, pe­rò les en­tra­nyes d’aques­ta male­ï­da ciu­tat es­tan més po­dri­des que les dents de Joe elPu­llas i el que sem­bla­va que ha­via de ser un cas sen­zill aca­ba­ria im­pli­cant po­lí­tics, bis­bes i jut­ges... O pit­jor, pot ser que aca­bi amb mi so­ta ter­ra.

Marta Ri­poll Col·la­bo­ra­do­ra de ni­vell 3 Fes­ti­val Pri­ma Ve­ra Sound «La ‘pri­ma’ Ve­ra no es­tà gai­re do­ta­da per can­tar»

La me­va ‘pri­ma’ Ve­ra sem­pre es­tà anant a ka­ra­okes pe­rò mai em vaig pen­sar que l’afi­ció li do­nés per a un fes­ti­val sen­cer. És en­tre­tin­gut si no co­nei­xes la ‘pri­ma’ Ve­ra i et fa grà­cia les pri­me­res ve­ga­des. Des­prés, a la cin­que­na ve­ga­da que la sents can­tar To­tal eclipse of the he­art, ja et ve­nen ga­nes de can­vi­ar d’es­ce­na­ri. ¿El pro­ble­ma? No­més hi ha un es­ce­na­ri, el de la ‘pri­ma’ Ve­ra. I no­més can­ta ella.

Bren­da Walsh Col·la­bo­ra­do­ra de ni­vell 6 Ti­ro­teig bar­ri Sant Mar­ti «Molt afi­ci­o­nats»

(Tra­duc­ció au­to­mà­ti­ca) Oh bon cel. Du­rant el meu pas­seig per bar­ri fosc, jo es­col­ta de­to­na­ci­ons i lla­vors re­a­lit­zo que es tro­ba al mig ti­ro­teig. Es­pa­nyols molt do­lent pun­te­ria, des­pe­sa in­ne­ces­sà­ria de mu­ni­ció. A ca­sa me­va molt mi­llors pis­to­lers.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.