Nuski­to Art Spa­ce: un oa­si de re­lax cre­at per l’ar­tis­ta Jordi Gis­pert per a La Ro­ca Vi­lla­ge.

Jordi Gis­pert és l’au­tor de ‘Nuski­to Art Spa­ce’, l’es­pai que, jun­ta­ment amb el ‘Sum­mer Loun­ge’, pro­ta­go­nit­za­rà fins al se­tem­bre el lleu­re i el re­lax de La Ro­ca Vi­lla­ge ofe­rint mú­si­ca en di­rec­te, ta­llers i xer­ra­des

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

En­tre els apa­ra­dors amb ma­ni­quins lluint ro­ba de mar­ca i la mul­ti­tud pos­se­ï­da per l’es­pe­rit con­su­mis­ta de la pro­ta­go­nis­ta de Con­fe­si­o­nes de una com­pra­do­ra com­pul­si­va s’ai­xe­ca un es­pai de qua­tre me­tres d’alt que des­ta­ca per la se­va ex­tre­ma blan­cor. És Nuski- to Art Spa­ce, un oa­si per­què des­can­sis des­prés d’una in­ten­sa ses­sió de com­pres o d’anar de bo­ti­ga en bo­ti­ga fent de pen­ja­dor hu­mà sub­jec­tant bos­ses.

Cre­at per l’ar­tis­ta mul­ti­dis­ci­pli­na­ri Jordi Gis­pert amb la fi­na­li­tat de fu­si­o­nar art, mú­si­ca i xer­ra­des, és un dels es­pais que con­for­men el Sum­mer Fest, la pro­pos­ta que aquest es­tiu ame­nit­za­rà i re­vi­ta­lit­za­rà l’am­bi­ent de La Ro­ca Vi­lla­ge. Tam­bé comp­ta amb el Sum­mer Loun­ge, un es­pai que s’om­pli­rà de mú­si­ca elec­trò­ni­ca a càr­rec d’un dj, di­marts vi­nent, 31.

Una enor­me fi­gu­ra de fus­ta et rep

Jordi Gis­pert a ‘Nuski­to Art Spa­ce’, la ins­tal·la­ció ar­tís­ti­ca que ha cre­at amb 500 me­tres de te­la de ca­mu­flat­ge blan­ca. A la dre­ta: Nuski­to, el guar­dià de l’es­pai.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.