Di­ver­sió in­fan­til en la Set­ma­na del Lli­bre en Ca­ta­là.

La Set­ma­na del Lli­bre en Ca­ta­là ofe­reix du­rant 10 di­es 265 ac­ti­vi­tats, 50 de les quals són no­ve­tats per a pe­tits i jo­ves

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

Fins a 265 ac­ti­vi­tats di­fe­rents, 45 de les quals fa­mi­li­ars, i mig cen­te­nar de no­ve­tats no­més per a nens i jo­ves (més 200 més per als seus pa­res). La Set­ma­na del Lli­bre a Ca­ta­là con­ver­ti­rà l’Avin­gu­da de la Ca­te­dral en un apa­ra­dor a l’ai­re lliu­re de 1.750 me­tres qua­drats amb tres es­ce­na­ris que mos­tra­rà du­rant 10 di­es el bon mús­cul del sec­tor.

Els pri­mers lec­tors són, pre­ci­sa­ment, els nens con­sen­tits de l’es­de­ve­ni­ment amb una in­fi­ni­tat de pro­pos­tes i lots de lli­bres de re­gal. Les ac­ti­vi­tats in­fan­tils co­men­cen avui, dia, 7, a l’es­ce­na­ri 3 a les 17.30 ho­res amb el con­ta­con­tes Els os­sos no lle­gei­xen! i Mog, la ga­ta des­pis­ta­da, a càr­rec de Mó­ni­ca Tor­res. A les 18 ho­res, l’es­pec­ta­cle fa­mi­li­ar L’illa d’en Lluís, a càr­rec de Mon Mas. A les 19.30 h., Jor­di Amor, au­tor d’El Fo­rat, fir­ma­rà exem­plars per als seus se­gui­dors al mò­dul 35.

MÚ­SI­CA I IOGA

Tant el dis­sab­te 8 com el diu­men­ge 9 en­ge­guen amb un es­pec­ta­cle d’ani­ma­ció a càr­rec del Gè­nius i la Va­len­ti­na, una cons­pi­ra­ció en to­ta re­gla per pro­mo­ci­o­nar el car­net de les bi­bli­o­te­ques de la Di­pu­ta­ció i ar­ren­car som­riu­res. A par­tir d’aquí és un no pa­rar de con­ta­con­tes, es­pec­ta­cles, fir­mes de lli­bres i ta­llers. N’hi ha per a tots els gus­tos. Als més vi­su­als els agra­da­rà el ta­ller per apren­dre a di­bui­xar amb Cris­ti­na Lo­san­tos (dis­sab­te, 8, a les 18.45 h.), cone­gu­da per les se­ves il·lus­tra­ci­ons a Ca­vall Fort. Els més zen te­nen un ta­ller de ioga in­fan­til diu­men­ge, 9, a les 11 h. La com­pa­nyia Vi­vim del Cu­en­tu por­ta els seus es­pec­ta­cles Un pa­ís de re­vis­tes (dis­sab­te i diu­men­ge, a les 18.15 h.) i La Be­lla des­per­ta (diu­men­ge, 9, a les 12.15 h.).

I con­ti­nu­em fins diu­men­ge, 16, amb jo­ies com l’es­pec­ta­cle mú­si­co­e­mo­ci­o­nal El mons­tre de co­lors va a l’es­co­la (di­jous, 13, a les 17.30 h.), a càr­rec d’An­na Lle­nas, o el con­ta­con­tes amb di­bui­xos en di­rec­te Tinc un pa­per, del mú­sic Marc Par­rot i la il·lus­tra­do­ra Eva Ar­mi­sén (dis­sab­te, 15, a les 13 h.). Di­ven­dres, 14, a les 18 h. tin­drà lloc, amb ins­crip­ció, l’iti­ne­ra­ri li­te­ra­ri Nº12, El sem­bra­dor d’es­tre­lles, una de les po­ques ac­ti­vi­tats de pa­ga­ment del pro­gra­ma. Po­sats a in­ver­tir, l’or­ga­nit­za­ció re­ga­la­rà, amb la idea de fo­men­tar la lec­tu­ra en ca­ta­là, el lot La pri­me­ra bi­bli­o­te­ca a aquells que com­prin lli­bres per va­lor de més de 50 €. —

MANUEL MEDIR

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.