Tot ‘Pa­trick Mel­ro­se’

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

Coin­ci­dint amb l’es­tre­na de la se­va adap­ta­ció te­le­vi­si­va, Pa­trick Mel­ro­se, la sè­rie de no­vel·les se­mi­au­to­bi­o­grà­fi­ques d’Edward St. Aubyn (fo­to) so­bre un dan­di au­to­des­truc­tiu, ar­ri­ba a les nos­tres lli­bre­ri­es en un únic vo­lum pu­bli­cat per Li­te­ra­tu­ra Ran­dom Hou­se.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.