El mal­son de ca­da nit en què em ca­uen les dents

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - AL 'ÚLTIMA - Ma­ri­sa Gu­ti­ér­rez Col·la­bo­ra­dor de ni­vell 3

«Re­pe­ti­ti­va i poc ori­gi­nal»

Es­tic dor­mint i al cap d’un se­gon es­tic, de sob­te, a l’ofi­ci­na. I lla­vors ja sé el que pas­sa­rà: in­ten­to cri­dar i no puc i des­prés em ca­uen les dents. Sin­ce­ra­ment, no acon­se­llo gens ni mi­ca a nin­gú aquest mal­son i pre­fe­rei­xo so­mi­ar amb Ru­bén, aquell noi de l’ins­ti­tut. Di­ria que no pen­so re­pe­tir però es­tic se­gu­ra que aques­ta nit re­pe­tei­xo.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.