Mu­seu Ha­cen­da­do

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - AL 'ÚLTIMA - Isa­bel Gar­cía Col·la­bo­ra­dor de ni­vell 2

«Els qua­dros són no­més lleu­ge­ra­ment pit­jors que els ori­gi­nals, però és més ba­rat»

Han obert aquest mu­seu d’imi­ta­ció a Bar­ce­lo­na i no es­tà gens mala­ment, la ve­ri­tat. Té obres com ara Sa­turn vo­mi­tan­tels­seus­fills, del pin­tor Fran­cis­co de Goyo, Ve­lla­su­cant­pa­e­nous, de Ve­lóz­quez i El­rot, de l’ar­tis­ta ale­many Ed­vard Monch. Pot ser que les obres no si­guin tan-tan-tan bo­nes com les ori­gi­nals, però a pe­nes es no­ta la di­fe­rèn­cia. L’únic ar­tis­ta que sí que de­cep una mi­ca és el cu­bis­ta Pa­blo Ruiz Pi­cos­so, per­què tots els di­bui­xos eren per­fec­tes.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.