Art

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

El lle­gat de Ju­lio Gonzá­lez, als Es­pais Vo­lart.

Va viu­re al Pa­rís de les avant­guar­des. Va ser pi­o­ner de l’es­cul­tu­ra mo­der­na en fer­ro. Va cul­ti­var l’amis­tat de Bran­cu­si, Mag­ne­lli, Tor­res Garcia, Ma­no­lo Hu­gué, Gar­ga­llo i Pi­cas­so. Aquest úl­tim va de­ma­nar la se­va col·la­bo­ra­ció per fer al­gu­nes de les se­ves es­cul­tu­res. I se­va és la icò­ni­ca Mont­ser­rat, l’obra en tres di­men­si­ons que re­pre­sen­ta l’hor­ror de la guer­ra i que va es­tar al Pa­ve­lló de la Re­pú­bli­ca del 37 junt amb elGu­er­ni­ca de Pi­cas­so i el Se­ga­dor de Mi­ró. Tot i ai­xí, el seu nom no és dels més cone­guts. Tam­poc ho va ser en vi­da, pot­ser per la se­va ti­mi­de­sa o pot­ser per la se­va po­ca ten­dèn­cia a viu­re la vi­da bo­hè­mia. Però la se­va obra val qual­se­vol re­co­nei­xent. És Ju­li Gonzá­lez (Bar­ce­lo­na, 1876 - Ar­cu­eil, Fran­ça, 1942), a qui els Es­pais Vo­lart de­di­quen una mos­tra cen­tra­da en els seus di­bui­xos, pe­ces sem­pre con­si­de­ra­des se­cun­dà­ri­es però que van ser la ba­se de les se­ves es­cul­tu­res. Se­tan­ta, con­ser­vats per l’IVAM, més qua­tre obres tri­di­men­si­o­nals ocu­pen l’es­pai del car­rer d’Au­si­às March fins a fi­nals d’any. –

‘Per­so­nat­ge amb for­mes blan­ques’ (1937). Lla­pis, pas­tel, tin­ta i ‘co­lla­ge’.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.