Ciu­tat On

Aquí dei­xa­ri­en muts fins i tot els ter­tu­li­ans de ‘La Sexta Noc­he’. Es di­uen ver­sos amb deix de ‘show­man’ i ‘punch’ de ra­per. Punt de tro­ba­da de jo­glars 2.0. Po­etry Slam Bar­ce­lo­na con­gre­ga ca­da mes 600 per­so­nes al CCCB

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

Po­etry Slam Bar­ce­lo­na: po­e­tes en di­rec­te al CCCB.

Hi hau­rà 600 es­pec­ta­dors. Ulls a mig hip­no­tit­zar, ore­lles ben ober­tes, la pell a punt d’eri­çar-se. Dir que les ca­res són un po­e­ma so­na­ria mas­sa re­dun­dant. A l’es­ce­na­ri hi ha un po­e­ta. Slam­mers, es di­uen aquí. Dei­xen anar ver­sos amb deix de show­man i punch de ra­per. Quan obren la bo­ca, se’t ta­lla fins i tot la tos. A al­gun l’han ba­te­jat «el se­nyor dels si­len­cis». Dei­xa­ri­en muts els ter­tu­li­ans de La Sexta Noc­he.

Ai­xò és Po­etry Slam Bar­ce­lo­na. Punt de tro­ba­da de jo­glars 2.0: els nous po­e­tes amb mi­cro. «És un es­pai on gent cre­a­ti­va pot do­nar la se­va vi­sió del món», re­su­meix la Mar­ta, una de les or­ga­nit­za­do­res. Dar­re­re d’aquests slams hi ha

qua­tre ar­tis­tes i ges­tors cul­tu­rals ex­perts: Mar­ta i Sal­va Tor­ras, Eli­sa­beth Fernán­dez i Jo­sé Luis Ca­be­za. Es van es­tre­nar fa nou anys amb 50 es­pec­ta­dors al club Har­lem. Ara acu­llen 500-600 per­so­nes al CCCB ca­da mes (la prò­xi­ma ses­sió és el dia 21), sen­se comp­tar els mi­lers que se su­men via You­tu­be. «És emo­ci­o­nant veu­re tan­ta gent es­col­tant po­e­sia», con­fes­sen.

PÚ­BLIC INTERACTIU

És un for­mat ame­ri­cà que va ar­ri­bar de Chi­ca­go. «Se li va ocór­rer a un fus­ter», ex­pli­ca el Jo­sé Luis. És el pre­sen­ta­dor de l’slam. «Un su­per­he­roi de l’ora­li­tat», di­uen d’ell. Es gi­ra­rà si li dius «Paya­so Manc­he­go», tot i que ni tan sols si­gui de la Man­xa. És el tí­tol d’un dels seus po­e­mes.

Po­etry slam, o slam po­etry, slam, a se­ques. És una com­pe­ti­ció de po­e­tes en di­rec­te. Un mi­cro obert on es par­la en vers. Tex­tos que et fan un clic. Es re­ci­ta po­e­sia da­vant d’un pú­blic interactiu: nens, pa­res, avis cri­den, ani­men, ba­llen, fan l’ona­da. Hi ha qui s’ha de­cla- rat. «Sa­ben que no ens agra­den els gats de guix», diu el Jo­sé Luis, som­ri­ent.

Se so­len pre­sen­tar en­tre 30 i 50 slam­mers ca­da mes. En pu­gen a l’es­ce­na­ri vuit (s’ele­gei­xen per sor­teig) més els dos fi­na­lis­tes de l’slam an­te­ri­or. Els pun­tu­en cinc per­so­nes del pú­blic. El re­sul­tat és ofi­ci­al: for­ma part d’una lli­ga na­ci­o­nal i in­ter­na­ci­o­nal.

Re­qui­sits: que si­gui un po­e­ma pro­pi i sen­se at­trez­zo. Text a cap­pe­lla i com­pri­mit. Ca­da slam­mer té tres mi­nuts. Tres mi­nuts po­è­tics, que du­ren més. Hi ha temps per en­a­mo­rar-se, o desen­ga­nyar-se, com­pa­ra el se­nyor dels si­len­cis, Iñaki Nazá­bal, en un po­e­ma. «En tres mi­nuts –as­se­gu­ra– un pot des­pu­llar la se­va àni­ma a canvi d’un aplau­di­ment».

QUA­TRE ‘SLAMS’AL MES

El fe­no­men con­ti­nua crei­xent. A l’àrea me­tro­po­li­ta­na de Bar­ce­lo­na ja s’or­ga­nit­zen qua­tre slams al mes. Han obert ho­me slams (seus ofi­ci­als) a Sant Boi, l’Hospitalet i San­ta Co­lo­ma. N’hi ha 21 a Es­pa­nya. Els po­e­tes ja par­len de la « sla­mi­lia ».

«En els pal­ma­re­sos d’Es­pa­nya hi ha mol­ta pre­sèn­cia ca­ta­la­na», as­se­gu­ra Adri­a­na Bertrán. És l’ac­tu­al cam­pi­o­na na­ci­o­nal. «Ha si­gut un crei­xe­ment molt rà­pid en molt poc temps», ex­pli­ca. En­ca­ra hi ha mol­ta gent «pro­vant co­ses», «bus­cant els lí­mits».

¿Que per què té èxit? «Per­què és nou, és cri­da­ner, és di­nà­mic –diu en Da­ni. I el pú­blic sent una po­tèn­cia co­mu­ni­ca­ti­va que han anat obli­dant». Da­ni Or­viz di­ri­geix l’Sl’ham Po­etry (el de l’Hospitalet). Xa­man al­fa­bè­tic, es de­fi­neix ell. Ve­te­rà de l’spoken word (ai­xí s’ano­me­na aques­ta po­e­sia es­cè­ni­ca). Va gua­nyar la me­da­lla de bron­ze de la co­pa del món de po­etry slam el 2013. És capaç de con­ver­tir en vers el que se li po­si al da­vant: fins i tot Ra­joy es­pe­rant la mo­ció de cen­su­ra ( Ma­ri­a­no en el res­tau­ran­te se­rà el 18 de no­vem­bre a La Vi­le­lla Te­a­tre).

«Ets el Lo­pe de Ve­ga d’aquest temps», li dei­xa anar l’Adri­a­na. «Es pot es­criu­re en vers amb el llen­guat­ge d’ara –ell s’en­con­geix d’es­pat­lles. No es­tà prou ex­plo­rat». Sem­bla que no. En­ca­ra hi ha més po­e­sia in­no­va­do­ra per ar­ri­bar. L’hu­mo­ris­ta Xa­vi­er Cas­tells pre­pa­ra una ba­ta­lla en­tre mo­no­lo­guis­tes i po­e­tes a par­tir del no­vem­bre. —

ELI­SA­BETH FERNÁN­DEZ

VER­SOS AMB MI­CRO Adri­a­na Bertrán, Da­ni Or­viz, Paya­so Manc­he­go i Alex Par­ra, a l’es­ce­na­ri del Po­etry Slam Bar­ce­lo­na. La prò­xi­ma ses­sió és el dia 21 al CCCB.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.