El Mu­seu Ima­gi­na­ri

El pin­tor i ci­ne­as­ta Albert Ma­dau­la dis­fru­ta de les se­ves ca­mi­na­des per aquest mi­ra­dor de Collserola sol o en com­pa­nyia d’amics. «Quan ne­ces­si­to des­con­nec­tar vinc aquí», co­men­ta el jo­ve ar­tis­ta bar­ce­lo­ní

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI - ALBERT MA­DAU­LA LUCE La­ia Zi­e­ger

El pin­tor i ci­ne­as­ta Albert Ma­dau­la des­con­nec­ta a la car­re­te­ra de les Ai­gües.

ca­mi­ses d’es­tam­pats arty i un es­til mo­dern i des­pre­o­cu­pat que bé en­cai­xa­ria en qual­se­vol es­pai de mo­da de les grans ca­pi­tals. És un dels ar­tis­tes, pin­tors i di­rec­tors de ci­ne bar­ce­lo­nins més pro­me­te­dors de l’es­ce­na ac­tu­al. I 100% ur­ba­ni­ta a sim­ple vis­ta. Per ai­xò, sor­prèn que no triï un bar bo­he­mi del Ra­val, una an­ti­ga fà­bri­ca del Po­ble­nou, una ga­le­ria d’art trans­gres­so­ra o un edi­fi­ci re­còn­dit però me­ra­ve­llós que no­més co­nei­xen uns quants. Ma­dau­la es de­can­ta, ¡oh, sor­pre­sa!, per la car­re­te­ra de les Ai­gües, fre­qüen­ta­da per cor­re­dors i ci­clis­tes. «Tinc du­es ca­res: m’en­can­ta la ciu­tat, però m’és im­pres­cin­di­ble el con­tac­te re­cur­rent amb la na­tu­ra­le­sa. Sem­pre que ne­ces­si­to des­con­nec­tar de Bar­ce­lo­na i ca­mi­nar, vinc aquí». Se li il·lu­mi­na la ca­ra quan par­la de les se­ves «escapades» a la fal­da de Collserola. «Em fascina el lloc, tan a prop però al­ho­ra tan lluny de la ciu­tat». ¿A què es re­fe­reix amb «lluny» si és a 15 mi­nuts del cen­tre? «Ai­xò és el que

té de mà­gic: per­met eva­dir-se en po­ca es­to­na i es­tar en ple­na na­tu­ra­le­sa amb vis­tes for­mi­da­bles a tot Bar­ce­lo­na. Tan sols ar­ri­bar ja és una bo­ni­ca ex­pe­ri­èn­cia, ja que s’han d’aga­far els Fer­ro­car­rils, que sem­blen una atrac­ció. I allà a dalt mai perds de vis­ta el con­junt de la me­trò­po­li», jus­ti­fi­ca.

Ma­dau­la, de 32 anys, mai fa es­port allà. «Soc més de gim­nàs –diu– i no­més em ser­veix de lloc de re­lax per pas­se­jar en so­li­ta­ri o amb amics». Per a ell, el mi­llor mo­ment per pu­jar a la car­re­te­ra de les Ai­gües és cap al tard, «quan els co­lors so­bre Bar­ce­lo­na són me­ra­ve­llo­sos». Li agra­da per­què s’hi veu el mar i aquell blau que s’ajun­ta amb el cel i la llum del sol, una vis­ta que crea part de la pa­le­ta de co­lors me­di­ter­ra­nis tan pre­sent a les se­ves pin­tu­res. «Em sen­to bar­ce­lo­ní, però tam­bé molt me­di­ter­ra­ni, i ai­xò es tra­du­eix en les me­ves obres, molt aco­lo­ri­des». Les se­ves pe­ces po­den veu­re’s al seu Ins­ta­gram i, du­rant el mes d’oc­tu­bre, a La Fresh Ga­llery (Madrid). Ben avi­at hi hau­rà més ex­po­si­ci­ons d’aquest ar­tis­ta, que di­ri­gi­rà un film, les es­ce­nes del qual trans­cor­re­ran en­tre Bar­ce­lo­na i la cos­ta que tant es­ti­ma. —

«EM FASCINA QUE SI­GUI TAN A PROP I AL­HO­RA TAN LLUNY DE LA CIU­TAT»

ELISENDA PONS

BAR­CE­LO­NA DE FONS L’ar­tis­ta i ci­ne­as­ta Albert Ma­dau­la, a la car­re­te­ra de les Ai­gües, un lloc que li en­can­ta vi­si­tar cap al tard.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.