I, de sob­te, l’edat mit­ja­na

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - AL 'ÚLTIMA -

Bai­xant pel car­rer de Bai­xa­da del Mo­nes­tir, cri­den l’aten­ció qua­tre ve­tus­tos ca­pi­tells que sem­blen me­di­e­vals. Ho són. Es­tan in­te­grats a un an­tic edi­fi­ci ano­me­nat el Con­ven­tet i s’hi pot po­sar la mà al foc per­què te­nen una llar­ga his­tò­ria al dar­re­re .

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.