LA FI­RA DELS MER­CATS

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - BRANDED CONTENT -

Del 19 al 21 d’oc­tu­bre ajun­ta­ment.bar­ce­lo­na.cat/som­de­mer­cat

La mi­llor ofer­ta gas­tro­nò­mi­ca dels mer­cats de Bar­ce­lo­na es do­na ci­ta un any més a la fi­ra Mer­cat de Mer­cats, que tin­drà lloc des d’aquest cap de set­ma­na a l’avin­gu­da de la Ca­te­dral. Se­ran tres di­es plens d’ac­ti­vi­tats, ta­llers, show­co­oking, de­gus­ta­ci­ons i xer­ra- des, que en aques­ta edi­ció do­na­ran pro­ta­go­nis­me a la sos­te­ni­bi­li­tat i la pro­xi­mi­tat.

A l’au­la de Mer­cat s’im­par­ti­ran po­nèn­ci­es i show­co­okings gra­tu­ïts de xefs de mer­cats es­pa­nyols. A la secció Tapes de Mer­cat, 14 pa­ra­dis­tes i res­tau­rants prò­xims a mer­cats de la ciu­tat ofe­ri­ran les se­ves millors pro­pos­tes. En­tre les no­ve­tats, es po­ten­ci­a­rà l’Es­pai Fa­mi­li­ar i s’ha con­vi­dat el mer­cat de Man­re­sa.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.