LES DO­NES I LA CIU­TAT

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - BRANDED CONTENT -

AMB VI­SIÓ DE GÈ­NE­RE El 23 i 24 d’oc­tu­bre

Dins del cicle Ciu­tat ober­ta, Bi­en­nal de pen­sa­ment, du­es re­fle­xi­ons so­bre el pa­per de les do­nes a la ciu­tat. Per un cos­tat, la tau­la ro­do­na Es­pai pú­blic, gè­ne­re i al­te­ri­tats, (23 oc­tu­bre, 19.00, Biblioteca Sant Mar­tí de Pro­ven­çals) de­ba­trà so­bre les do­nes mi­grants i la se­va ex­pe­ri­èn­cia a l’es­pai pú­blic.

Per un al­tre, Do­nes i Es­pai Pú­blic (24 oc­tu­bre, 11.00 h, Cen­tre Cí­vic Can Deu, amb re­ser­va) pro­po­sa un pas­seig pel bar­ri amb vi­sió de gè­ne­re. To­tes du­es ac­ti­vi­tats són gra­tu­ï­tes (www. bi­en­nal­ciu­ta­to­ber­ta.bar­ce­lo­na).

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.