El pas del temps fet art

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - AL 'ÚLTIMA -

Arts San­ta Mò­ni­ca (la Ram­bla, 7) acull fins al 27 d’oc­tu­bre el Fes­ti­val Kro­nos Art BCN, una pro­pos­ta mul­ti­dis­ci­pli­nà­ria d’art con­tem­po­ra­ni amb el leit­mo­tiv del pas del temps. En­tre al­tres ac­ti­vi­tats, hi ha ex­po­si­ci­ons que bar­re­gen obres de Fran­cis Ba­con i Jo­an Mi­ró (amb vi­si­tes guia­des), ta­llers, con­certs, pin­tu­ra en di­rec­te i per­for­man­ces.

www.kro­nos-art.com

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.