11 es­ca­pa­des sin­gu­lars sen­se sor­tir de Ca­ta­lu­nya: des de dor­mir a les bran­ques dels ar­bres fins a fer me­di­ta­ció.

¿Vols des­con­nec­tar de la ciu­tat du­rant el pont de Tots Sants? ¿Es­tàs bus­cant ex­pe­ri­èn­ci­es di­fe­rents? ¿Sa­bi­es que et pots que­dar a dor­mir a les bran­ques d’uns ar­bres, fer vot de si­len­ci, apren­dre a fer ‘patchwork’ o fer un bany de vi? Hem se­lec­ci­o­nat 11 ho

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

1. Mil Es­tre­lles DORMINT GAI­RE­BÉ AL DES­CO­BERT Cor­ne­llà del Ter­ri

En aquest es­ta­bli­ment, l’ori­gi­na­li­tat no es tro­ba en l’ofer­ta d’ac­ti­vi­tats si­nó en una ha­bi­ta­ció que en si ma­tei­xa és to­ta una ex­pe­ri­èn­cia. Mil Es­tre­lles cons­ta d’es­ta­des molt ro­màn­ti­ques en for­mat bub­ble (bom­bo­lla) per dor­mir, li­te­ral­ment, so­ta les es­tre­lles. La sen­sa­ció és la de pas­sar la nit a l’ai­re lliu­re, sen­se pa­rets, però pro­te­git de la in­tem­pè­rie, con­ser­vant la in­ti­mi­tat i amb to­tes les co­mo­di­tats d’un ho­tel nor­mal. Una nit úni­ca, en su­ma, que se­gueix les re­gles del glam­ping, ten­dèn­cia ho­te­le­ra que fu­sio- na les con­di­ci­ons d’un càm­ping amb el con­fort pro­pi d’un ho­tel tra­di­ci­o­nal. www.mi­les­tre­lles.com

2. La Vi­da Ho­tel PER PER­FEC­CI­O­NAR EL TEU ‘SWING’ Cal­des de Ma­la­ve­lla

Dis­seny, con­fort, ele­gàn­cia, avant­guar­da. Ai­xí és aquest es­ta­bli­ment ubi­cat a l’im­pres­si­o­nant en­torn de PGA Ca­ta­lu­nya Re­sort, a Cal­des de Ma­la­ve­lla. La se­va car­ta d’ac­ti­vi­tats es di­ri­geix als més es­por­tis­tes, ja que gi­ra en­torn de la pràc­ti­ca de la bi­ci­cle­ta, el ten­nis, el pà­del i, so­bre­tot, el golf. Les ha­bi­ta­ci­ons es­tan equi­pa­des amb ar­ma­ris es­pe­ci­al­ment

dis­se­nyats per em­ma­gat­ze­mar la bos­sa de pals i les ter­ras­ses ofe­rei­xen vis­tes al camp de pràc­ti­ques. www.la­vi­da­ho­tel.com

3. La Gar­ri­ga de Cas­te­lla­dral PREN UN BANY DE BOSC Cas­te­lla­dral

La fa­mí­lia que re­gen­ta aquest eco­ho­tel el de­fi­neix com «un lloc per re­con­nec­tar amb la na­tu­ra i els nos­tres ori­gens». Les ac­ti­vi­tats són per dis­fru­tar dels en­cants d’un pa­rat­ge pri­vi­le­gi­at, aï­llat i amb tra­di­ció: si­gui amb un píc­nic al camp, atu­rant-se a es­col­tar el si­len­ci, as­sa­bo­rint la mel d’ela­bo­ra­ció prò­pia o prac­ti­cant io- ga i me­di­ta­ció a l’ai­re lliu­re. Tam­bé han in­te­grat a la se­va ofer­ta els molt de mo­da banys fo­res­tals, que con­sis­tei­xen a en­din­sar-se en bos­cos i apren­dre a per­ce­bre l’en­torn amb els cinc sen­tits al llarg de ca­mi­na­des a la na­tu­ra que aju­den a com­ba­tre l’es­très. Una al­tra pro­pos­ta ori­gi­nal de La Gar­ri­ga són els seus ta­llers cre­a­tius, en els quals apren­dràs a es­criu­re re­lats, de­co­rar una tau­la o ela­bo­rar co­ro­nes de flors, en­tre al­tres ac­ti­vi­tats. www.ma­si­a­la­gar­ri­ga.com

4. Can Bo­nas­tre BO­JOS PEL VI Mas­que­fa

Ca­ta­lu­nya és ter­ra de vins i ca­da ve­ga­da són més els que s’hi in­teres­sen. Per fer una im­mer­sió amb mag­ni­fi­cèn­cia, a la fal­da de Mont­ser­rat hi ha una ma­sia del se­gle XVI en­vol­ta­da de vi­nyes. A més de comp­tar amb tots els lu­xes, des­ta­ca pel seu celler, l’ofer­ta eno­tu­rís­ti­ca de la zo­na, els ta­llers de­di­cats a la de­gus­ta­ció i har­mo­nit­za­ci­ons de vins i ca­ves i, fins i tot, un spa de vi­no­te­rà­pia. Tot per des­co­brir i dis­fru­tar de les vir­tuts que brin­da la vi­da. www.can­bo­nas­tre.com

5. Mas Tor­ren­ci­to LES MASCOTES TAM­BÉ DISFRUTARAN Pa­rets d’Em­por­dà

En aques­ta pre­ci­o­sa ma­sia del se­gle XV ma­nen els vi­si­tants de qua­tre po­tes. Tant és ai­xí que els seus res­pon­sa­bles pre­fe­rei­xen de­fi­nir-la com «la pri­me­ra casa ru­ral d’Es­pa­nya per a mascotes que ad­met per­so­nes». A més de ser pet-fri­endly en to­ta re­gla i, per tant, d’allot­jar els ani­mals de com­pa­nyia, tam­bé pro­mo­uen tu­ris­me cam­pes­tre ac­tiu amb ells. Hi ha un ex­tens jar­dí en­vol­tat de bos­cos i camps on les mascotes disfrutaran ju­gant i cor­rent, i quan fa bon temps fins i tot po­dran fer una cap­bus­sa­da amb els seus amos a la pis­ci­na de la fin­ca. www.mas­tor­ren­ci­to.com

GABRIELA ME­DI­NA

EN UNA BOM­BO­LLAMil Es­tre­lles ofe­reix ha­bi­ta­ci­ons amb el sos­tre trans­pa­rent per dor­mir so­ta les es­tre­lles.AL BOSCLa Gar­ri­ga de Cas­te­lla­dral és un eco­ho­tel en­vol­tat d’ar­bres on fer banys fo­res­tals.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.