La vi­da con­ti­nua

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - ON -

La his­tò­ria de Ti­na Tur­ner (fo­to) no va aca­bar a Yo, Ti­na, les me­mò­ri­es del 1986 que van do­nar peu a un bi­o­pic, de ma­ne­ra que és lò­gic que hi ha­gi se­go­na part. My lo­ve story (Urà) se cen­tra en el seu temps sen­se Ike, du­rant el qual va ha­ver d’afron­tar in­es­pe­rats des­a­fi­a­ments a vi­da o mort.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.