CO­MI­AT DELS BRIGADISTES

El diu­men­ge 28 d’oc­tu­bre, a les 12.00 h.

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - AL L'ÚLTIMA -

Da­vant del mo­nu­ment als Brigadistes (Ram­bla­delCar­mel,46),es­com­me­mo­ra­rà diu­men­ge els 80 anys del co­mi­at de les Bri­ga­des In­ter­na­ci­o­nals. Van ser uni­tats­mi­li­tars­for­ma­des­pe­res­tran­gers que van com­ba­tre de for­ma vo­lun­tà­ria a fa­vor de la Re­pú­bli­ca du­rant la Guer­ra Ci­vil es­pa­nyo­la.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.