Les cor­bes de la ca­te­dral

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - AL L'ÚLTIMA -

En­tre tan­ta ver­ti­ca­li­tat de la ca­te­dral de la San­ta Creu i San­ta Eu­là­lia, tam­bé po­dem tro­bar-hi cor­bes per­fec­tes. Les que te­nen les se­ves 21 cam­pa­nes. To­tes, amb noms de do­na. La més fa­mo­sa és l’Ho­no­ra­ta, que el 1714 so­na­va per avi­sar dels atacs de les tro­pes de Fe­lip V a la ciu­tat. L’ori­gi­nal va ser fo­sa en aque­lla èpo­ca per ser trans­for­ma­da en ca­nons de la Ciu­ta­de­lla.

CIUTATVELLA

A aquest ra­có s’hi ar­ri­ba per l’es­tret car­rer dels Com­tes des de l’avin­gu­da de la Ca­te­dral.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.