Ta­llers gra­tu­ïts de di­buix amb il·lus­tra­dors

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - AL L'ÚLTIMA -

Diu­men­ge, dia 28, d’11.00 a 19.00 ho­res, se ce­le­bra el Big Draw Bar­ce­lo­na Di­bui­xa. La gran fes­ta del di­buix ide­a­da pel Mu­seu Pi­cas­so s’am­plia aquest any amb 40 ta­llers gra­tu­ïts per a tots els pú­blics i amb grans il·lus­tra­dors que tin­dran lloc al Mac­ba, el MNAC, la Fun­da­ció Mi­ró, el Mu­seu de Ci­èn­ci­es Na­tu­rals, el Mu­seu del Dis­seny i, per des­comp­tat, el Pi­cas­so. Tam­bé als seus bar­ris, per­què l’ob­jec­tiu és que el di­buix pren­gui el car­rer.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.