EL PO­BLE PRE­FE­REIX LES CAS­TA­NYES

La Mo­ritz Cas­ta­nya és la no­va cer­ve­sa fres­ca de tem­po­ra­da grà­ci­es al vot po­pu­lar

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - MORTIZ -

VASERUNCOMBATJUST, igua­lat, que no es­va re­sol­dre fins a l’úl­tim cop… Però el desen­llaç no va dei­xar cap dub­te: la Mo­ritz Cas­ta­nya es va al­çar amb el tí­tol de cer­ve­sa de tar­dor del Mo­ritz Be­er Lab, men­tre que la Pumpkin que­da­va es­te­sa a la lo­na a l’es­pe­ra d’una no­va opor­tu­ni­tat. El pú­blic va de­ci­dir amb els seus vots el gua­nya­dor del com­bat cer­ve­ser del se­gle que es va ce­le­brar fa un mes i a par­tir d’avui ma­teix ja es pot dis­fru­tar del re­sul­tat a la Fà­bri­ca (com sem­pre, sen­se pas­teu­rit­zar). El po­ble ha par­lat, i no que­da cap al­tre re­mei que obeir.

La Mo­ritz Cas­ta­nya s’en­qua­dra al camp de les brown ale i bus­ca re­cre­ar unes sen­sa­ci­ons poc ha­bi­tu­als en el món cer­ve­ser: la de men­jar-se unes cas­ta­nyes tor­ra­des al cos­tat del foc. Per ai­xò, els mes­tres cer­ve­sers del lab han ela­bo­rat una cer­ve­sa d’al­ta fer­men­ta­ció en la qual pre­do­mi­nen les mal­tes tor­ra­des amb aro­mes de ca­ra­mel, re­ga­lès­sia i el toc fu­mat de les cas­ta­nyes na­tu­rals, que s’afe­gei­xen en dos mo­ments di­fe­rents del pro­cés d’ela­bo­ra­ció. D’aques­ta ma­ne­ra, s’acon­se­gueix que que­din per- fec­ta­ment in­te­gra­des i que apa­re­guin les se­ves no­tes en bo­ca, co­sa que fa es com­pen­si la dol­çor amb un sub­til toc amarg.

Una cer­ve­sa de co­lor fosc que ma­ri­da per­fec­ta­ment amb carns al forn o a la bar­ba­coa, for­mat­ges cu­rats i, per des­comp­tat, pa­ne­llets. Cons­ci­ents d’ai­xò, a la Mo­ritz Sto­re ofe­rei­xen des d’avui i fins al 4 de no­vem­bre, un pack es­pe­ci­al­ment ide­at per ce­le­brar la Cas­ta­nya­da: 1 li­tre de Mo­ritz Cas­ta­nya i una bos­sa de 10 pa­ne­llets de pinyons ela­bo­rats ar­te­sa­nal­ment perT­ri­ti­cum (19 eu­ros). Per­què es­tà molt bé con­ser­var les tra­di­ci­ons, però una mi­ca d’in­no­va­ció no va gens mala­ment de tant en tant.

SA­BOR DE TAR­DOR.La Mo­ritz Cas­ta­nya i, a so­ta, el ‘pack’ Cas­ta­nya­da, amb 10 pa­ne­llets de Tri­ti­cum.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.