IOGA QUE ACA­BA AMB UN BANQUET

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - MORTIZ -

COM A MO­DA­LI­TAT, el be­er ioga no té se­cret: és una ses­sió de ioga en la qual les asa­nas es prac­ti­quen amb una am­po­lla de cer­ve­sa a les mans, fent un glop de tant en tant per com­bi­nar la se­re­ni­tat d’aques­ta pràc­ti­ca mil·le­nà­ria amb l’ale­gria que pro­por­ci­o­na una bo­na bir­ra. Però com que les co­ses sen­zi­lles so­len ser les mi­llors, aques­tes ses­si­ons comp­ten ca­da ve­ga­da amb un nom­bre més gran de se­gui­dors. A Bar­ce­lo­na, la pro­va de l’èxit es tro­ba en el fet que la Fà­bri­ca Mo­ritz tor­na a aco­llir de­mà una clas­se de Be­er I0,0GA des­prés de l’èxit de la pas­sa­da edi­ció, amb la Mo­ritz 0,0 com a am­fi­tri­o­na.

En­ca­ra que s’ha de re­co­nèi­xer que hi ha cert gat ama­gat. I és que des­prés de la ses­sió to­ca po­sar-se les bo­tes amb el brunch pre­pa­rat pel xef Jor­di Vi­là (20 eu­ros, 15 per als par­ti­ci­pants). Pans Tri­ti­cum, em­bo­tits ca­ta­lans o for­mat­ges, ous cui­nats de di­fe­rents ma­ne­res, as­sor­ti­ment de sal­sit­xes amb mos­tas­sa, pas­tis­sos ca­so­lans, crois­sants... Aten­ció, per­què el banquet és im­por­tant. I tot ple­gat acom­pa­nyat, per des­comp­tat, amb una Mo­ritz 0,0.

ENER­GIA. Plats del ‘brunch’ de Vi­là.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.