¿Cas­ta­nyes o car­bas­ses? T’ofe­rim al­ter­na­ti­ves per­què et de­ba­tis en­tre ce­le­brar la cas­ta­nya­da o Halloween. Dis­seny­de por­ta­da: Es­tu­di­oAn­ver­sal

Un po­ble di­vi­dit. ¿Cas­ta­nyes o car­bas­ses? ¿Tots ca­ta­la­na dels pa­ne­llets, les cas­ta­nyes, els Sants o Halloween? Bar­ce­lo­na s’en­fron­ta a una mo­ni­a­tos i el re­co­lli­ment. De l’al­tra, la dis­fres­sa jor­na­da fes­ti­va que un psi­quia­tre es­tran­ger d’ofi­ci­nis­ta zom­bi, l

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI - Òs­car Broc os­car.broc@gmail.com

Halloween és un in­vent dels ame­ri­cans. En aques­ta casa se ce­le­bra Tots Sants com s’ha fet to­ta la vi­da. Les tra­di­ci­ons no po­den per­dre’s i a Bar­ce­lo­na, tot i que no ho sem­bli, hi con­ti­nua ha­vent ro­màn­tics que l’1 de no­vem­bre s’in­flen de cas­ta­nyes, pa­ne­llets, mo­ni­a­tos i mos­ca­tell, i acu­dei­xen al ce­men­ti­ri a hon­rar els di­funts. I si vols en­trar en aquest se­lec­te club, re­cor­da: al nos­tre equip no hi ha truc ni trac­te, no­més cas­ta­nya i mo­ni­a­to.

1. Pa­ne­llets PLU­JA DE PINYONS Bal­tà, La Col­me­na i Bu­bó

El pa­ne­llet és a Tots Sants el que una Ca­se­ra a un es­pa­nyol dels anys vui­tan­ta: si no n’hi ha, ens n’anem. A Bar­ce­lo­na abun­den les pas­tis­se­ri­es i fle­ques que bro­den aquest cu­ri­ós dolç. En aquest ter­reny tan po­blat, la fle­ca oc­to­ge­nà­ria Bal­tà, a Sants, s’eri­geix en un san­tu­a­ri de pa­ne­llets: bro­den els clàs­sics i s’atre­vei­xen amb sa­bors nous. A La Col­me­na t’as­sor­tei­xen amb pa­ne­llets aca­dè­mics, exe­cu­tats a la per­fec­ció, amb se­gle i mig d’ex­pe­ri­èn­cia acu­mu­la­da a ca­da bo­le­ta. I comp­te a Bu­bó, són atre­vits, mo­derns i ge­ni­als; si ets el co­ol de la fa­mí­lia, com­pra­ràs els teus pa­ne­llets aquí.

Bal­tà. Car­rer de Sants, 117-119. www.forn­bal­ta.cat

La Col­me­na. Pla­ça de l’Àn­gel, 12. www.pas­tis­se­ri­a­la­col­me­na.com

Bu­bó. Ca­put­xes, 10. www.bu­bo.es

2. Cas­ta­nya­des po­pu­lars LA CO­MU­NI­TAT DEL MO­NI­A­TO Cen­tres cí­vics

Els cen­tres cí­vics de Bar­ce­lo­na s’es­tan en­car­re­gant de man­te­nir vi­va la tra­di­ció de la cas­ta­nya­da a Bar­ce­lo­na. Mal­grat la pui­xan­ça d’Halloween, aquests es­pais no re­nun­ci­en a ce­le­brar una fes­ta di­a­me­tral­ment opo­sa­da a la de la dis­fres­sa de Freddy Kru­e­ger i el cu­ba­ta amb vas de tub. La llis­ta d’ac­ti­vi­tats fa­mi­li­ars als bar­ris de la ciu­tat per a aques­tes da­tes d’oc­tu­bre és in­ter­mi­na­ble. Per exem­ple, a Hor­ta-Gui­nar­dó, el centre cí­vic Casa Gro­ga ce­le­bra una cas­ta­nya­da ter­ro­rí­fi­ca per als pe­tits. Ah, i el centre cí­vic Can Bas­té, de Nou Bar­ris, or­ga­nit­za a la pla­ça del ma­teix nom una cas­ta­nya­da po­pu­lar amb animació, mú­si­ca, mà­gia i jocs. De­fi­ni­ti­va­ment, di­me­cres ens ve­iem al car­rer. Con­sul­ta a: www.guia.bar­ce­lo­na.ona.cat

3. Cer­ve­sa de cas­ta­nya Mo­ritz PER CLA­VAR-SE UNA CAS­TA­NYA Sant An­to­ni, 39-41

El 25 de se­tem­bre, la Fà­bri­ca Mo­ritz va ce­le­brar un com­bat en­tre du­es cre­a­ci­ons del seu Be­er Lab: la Mo­ritz Cas-

ta­nya i la Mo­ritz Car­bas­sa, du­es ma­jes­tu­o­ses bir­res pen­sa­des per a aquests di­es de fu­lla­ra­ca i pa­ne­llets. La vet­lla­da va ser du­ra i fi­nal­ment la va­ri­ant de cas­ta­nya va gua­nyar per molt poc la con­te­sa. Ara pots gau­dir d’aques­ta be­gu­da en to­ta la se­va es­plen­dor tar­do­ral a Mo­ritz, una al­tra bo­ge­ria d’un la­bo­ra­to­ri cer­ve­ser que sem­pre sor­prèn amb ide­es bri­llants. I no te’n be­guis més de du­es, o la cas­ta­nya te la cla­va­ràs tu a l’anar al la­va­bo. www.mo­ritz.com

4. Pa­ra­des de cas­ta­nyes LA DI­E­TA DEL CUCURUTXO Fa­bra i Puig, 264 / Ram­bla, 120 / Jo­an de Bor­bó, 1

Que­di aquest text com un ho­me­nat­ge a aquests tre­ba­lla­dors que ens no­drei­xen de cas­ta­nyes i mo­ni­a­tos ros­tits en ple car­rer, es­cal­fant-se no­més amb el ful­gor de les bra­ses. Les pa­ra­des al car­rer de cas­ta­nyes bar­ce­lo­ni­nes hau­ri­en de ser pa­tri­mo­ni de la hu­ma­ni­tat; ado­ro aques­tes ca­se­tes des­ga­ve­lla­des i l’aro­ma ali- men­tà­ria que ex­ha­len. En­tre les me­ves fa­vo­ri­tes, la de Fa­bra i Puig 264, per­què és lle­gen­dà­ria; la de la Ram­bla, 120, en al­tre temps ano­me­na­da cas­ta­nye­ra del Se­pu, per­què és una ins­ti­tu­ció; i el de la Bar­ce­lo­ne­ta (Jo­an de Bor­bó, 1), per ju­gar amb tan­ta dig­ni­tat en camp con­tra­ri.

5. Ru­tes per ce­men­ti­ris UNA PASSEJADA PAR­TI­CU­LAR Po­ble­nou i Mont­ju­ïc

Els di­funts són els pro­ta­go­nis­tes. Si vo­leu pas­sar una es­to­na amb els que se’n van anar, el ce­men­ti­ri del Po­ble­nou (fo­to) ca­da any or­ga­nit­za ac­ti­vi­tats per Tots Sants. D’al­tra ban­da, diu­men­ge, 28, Mex­cat or­ga­nit­za una ru­ta ma­tu­ti­na pel ce­men­ti­ri de Mont­ju­ïc, amb ofre­na a l’exal­cal­de de Bar­ce­lo­na, el doc­tor Ro­bert, nas­cut a Mè­xic. Us ho pas­sa­reu... de mort [sem­blo Ma­tí­as Prats]. Con­sul­tar ac­ti­vi­tats a www.cb­sa.cat Ce­men­ti­ri del Po­ble­nou (av. Icà­ria, s/n). Ce­men­ti­ri de Mont­ju­ïc (Car­re­te­ra de la Ma­re de Déu de Port, 56).

JU­LIO CARBÓ

JUAN CAMILO

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.