El que no t’hau­ri­es de per­dre. I el que fa­ràs bé d’evi­tar.

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

Vo­lem par­lar-te d’un festival pro­me­te­dor, però re­al­ment no te­nim ni idea de com és. No sa­bem on se ce­le­bra­rà (bé, sí, en al­gun bar­ri de Bar­ce­lo­na). No sa­bem quins cinc grups hi ac­tu­a­ran. Sa­bem que és aquest dis­sab­te i poc més. Però te­nint en comp­te que dar­re­re hi ha In­die Ke­e­ping Se­cret, sa­bem que el Se­cret Festival IV es­ta­rà bé.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.