On ce­le­brar el Dia dels Morts me­xi­cà.

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI - ÒS­CAR BROC www.mex­cat.org.

A Bar­ce­lo­na no tot són car­bas­ses i cas­ta­nyes, tam­bé hi ha ca­la­ve­res. El Dia dels Morts me­xi­cà es viu amb in­ten­si­tat a l’urbs. Di­marts, 30 d’oc­tu­bre, per exem­ple, hi ha una cas­ta­nya­da me­xi­ca­na a la pla­ça del Sor­ti­dor, amb pi­nya­tes, de­co­ra­ció de cra­nis, bom­bons de cas­ta­nyes i mo­ni­a­tos. De les mol­tes ac­ti­vi­tats que es re­a­lit­zen, la tra­di­ció dels al­tars és la més mà­gi­ca. Res­tau­rants, bi­bli­o­te­ques, cen­tres cí­vics i al­tres es­ta­bli­ments ai­xe­quen els seus pro­pis al­tars de morts. Di­me­cres, 31 d’oc­tu­bre, per exem­ple, po­dràs vi­si­tar l’al­tar de l’es­co­la Oc­ta­vio Paz, de­di­cat a Jor­ge Wa­gens­berg. Dis­sab­te i diu­men­ge, el car­rer de Tor­ri­jos es tan­ca­rà i es con­ver­ti­rà en una fes­ta d’al­tars i gas­tro­no­mia me­xi­ca­na per obra del ve­te­rà res­tau­rant Can­ti­na Mac­hi­to. Con­sul­ta ac­ti­vi­tats i ubi­ca­ci­ons d’al­tars a

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.