Ai­xí és la po­tent cui­na ca­jun. És al Po­ble­nou.

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI - Quim Vi­la

NUDE 2017

Bo­de­gas Bar­ba­di­llo PVP: 13,95 € Una de les va­ri­e­tats con­fi­den­ci­als –i fins i tot pro­hi­bi­des– del Mar­co de Je­rez és la tin­ti­lla de Ro­ta. Im­pres­si­o­nant als his­tò­rics vins dol­ços ela­bo­rats de ma­ne­ra molt si­mi­lar als mag­ní­fics pedro xi­mé­nez, al­guns ela­bo­ra­dors apos­ten ara per re­cu­pe­rar-la ela­bo­rant atrac­tius vins secs. Bo­de­gas Bar­ba­di­llo, a San­lú­car, vol mos­trar- la en la se­va fa­se més di­rec­ta i sen­se ma­qui­llat­ge. Ai­xí, a par­tir de vi­nyes prò­pi­es plan­ta­des so­bre sòls d’al­ba­ri­za ela­bo­ren amb po­ca in­ter­ven­ció o sen­se fil­trar 2.000 am­po­lles de Nude 2017.

Una quin­ta­es­sen­cia de frui­ta ne­gra i ci­re­res ver­me­lles que sem­bla un suc aca­bat de fer­men­tar. A la bo­ca té cos i pes amb una tex­tu­ra su­cu­len­ta com­pos­ta de ta­nins car­no­sos i un fi­nal pla­ent que re­cor­da les vi­o­le­tes. Una ver­sió sor­pre­nent d’aques­ta es­cas­sa va­ri­e­tat.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.