ON BARCELONA

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

DI­REC­TOR En­ric Her­nàn­dez REDACTOR EN CAP Ra­mon Ven­drell EDITA El Pe­ri­ó­di­co de Ca­ta­lu­nya SL. Re­dac­ció: Con­sell de Cent, 425-427. 08009 Barcelona. Tel.: 932 65 53 53. Fax: 934 84 65 15 PU­BLI­CI­TAT Ze­ta Ges­ti­ón de Me­di­os. Tel.: 93 265 53 53 IM­PRES­SIÓ Grá­fi­cas de Pren­sa Di­a­ria. DL: B 20583-2016.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.