- Ci­ne

Pro­ta­go­nit­za­da per un Ni­co­las Ca­ge des­con­tro­lat i di­ri­gi­da per Pa­nos Cos­ma­tos, ‘Mandy’ és una de les pel·lí­cu­les més bru­tals i cap­ti­va­do­res de l’any

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

Mandy, el pla­er d’un mal vi­at­ge amb Ni­co­las Ca­ge (fo­to).

si un grup de ci­en­tí­fics acon­se­guis­sin cre­ar la per­fec­ta pel·lí­cu­la de cul­te en un la­bo­ra­to­ri, se­gur que s’as­sem­bla­ria mol­tís­sim a Mandy, que s’es­tre­na­rà el di­ven­dres dia 9. Les se­ves du­es ho­res de me­trat­ge com­bi­nen re­fe­rèn­ci­es al gi­a­llo, al rock pro­gres­siu i al he­avy me­tal, a Jo soc

la jus­tí­cia, a Mad Max, a La ma­tan­ça de Te­xas, a Hell­rai­ser i a Ni­co­las Ro­eg, i a més con­te­nen la in­ter­pre­ta­ció més tras­bal­sa­da que es re­cor­da de Ni­co­las Ca­ge.

Es trac­ta de la se­go­na pel·lí­cu­la es­cri­ta i di­ri­gi­da per Pa­nos Cos­ma­tos, que al seu dia va ser el res­pon­sa­ble de­ment de Beyond the black rain­bow (2010). Ex­pli­ca la his­tò­ria d’un lle­nya­tai­re (Ca­ge) el pe­tit pa­ra­dís ter­re­nal del qual es con­ver­teix en pur in­fern quan una sec­ta de hip­pies, se­cun­dats per una ban­da de mo­tards mu­tants, as­sas­si­nen la se­va es­po­sa men­tre ell és obli­gat a mi­rar. Una ve­ga­da lliu­re, el lle­nya­tai­re es con­ver­teix en un àn­gel ven­ja­dor. Si hi ha­gués més ar­gu­ment, pro­me­tem que ho ex­pli­ca­rí­em.

Dis­se­nya­da a la ma­ne­ra d’un mal­son li­sèr­gic, Mandy s’aga­fa el seu temps du­rant una pri­me­ra mei- tat que avan­ça amb llan­gor nar­cò­ti­ca. És en la se­go­na que de­ge­ne­ra en el més ab­so­lut ca­os i encadena una es­ce­na bru­tal dar­re­re d’una al­tra: cranis aixafats, colls tallats i pe­ne­trats amb ob­jec­tes afi­lats, i la sang bro­lla a ra­jos; apa­rei­xen en es­ce­na una des­tral, i una ba­lles­ta les flet­xes de la qual «ta­llen os igual que un nen gras­so­net men­ja un pas­tís», i un pa­rell de mo­to­ser­res que es ba­ten en du­el. Ve­iem Ca­ge en cal­ço­tets, pro­fe­rint es­ga­rips men­tre es rui­xa les fe­ri­des amb vodka en­tre crits, i es­ni­fant co­ca­ï­na, i en­ce­nent-se un ci­gar­ret amb el fla­me­jant cap ta­llat d’un ene­mic.

LLUM VERMELLAAPOCALÍPTICA

Quin dub­te hi ha que Mandy es pren mol­tes mo­lès­ti­es per ser com més ex­tra­va­gant mi­llor, com de­mos­tren aques­ta llum ver­me­lla apo­ca­líp­ti­ca que ho ba­nya tot, i aques­tes se­qüèn­ci­es oní­ri­ques en format ani­me, i aquest anun­ci pu­bli­ci­ta­ri in­se­rit per­què sí en el qual un di­a­ble verd vo­mi­ta for­mat­ge so­bre uns nens en­can­tats. El seu ob­jec­tiu és fun­ci­o­nar so­bre l’es­pec­ta­dor a la ma­ne­ra d’una dro­ga sin­tè­ti­ca i, per tant, els seus efec­tes po­den re­sul­tar in­to­le­ra­bles per als qui no tin­guin clar què s’es­tan po­sant.

Però els qui sà­pi­guen apre­ci­ar l’atrac­tiu del per­vers i l’aber­rant, i sà­pi­guen veu­re la be­lle­sa en el du­el i la tra­gè­dia d’un ho­me pa­cí­fic em­pès a con­ver­tir-se en un mons­tre, i es dei­xin en­llu­er­nar pel blanc dels ulls de Ca­ge con­tras­tant amb el seu ros­tre co­bert de sang, sens dub­te des­co­bri­ran en Mandy una de les se­ves pel·lí­cu­les de l’any. —

ENCADENA UNA ES­CE­NA BRU­TAL RE­RE UNA AL­TRA: CRANIS AIXAFATS, COLLS TALLATS...

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.