Les mil ca­res de l’amor

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

DOC­fi­eld Barcelona, el fes­ti­val de fo­to­gra­fia do­cu­men­tal, re­fle­xi­o­na en la se­va si­se­na edi­ció so­bre l’amor. In­clou­rà ex­po­si­ci­ons com Se­ni­or lo­ve tri­an­gle, d’Isa­do­ra Ko­sofsky (a baix, una mos­tra), o la in­ter­sec­ció ro­màn­ti­ca en­tre tres an­ci­ans de Los An­ge­les. Del 8 de no­vem­bre al 9 de desem­bre en es­pais de to­ta la ciu­tat.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.