EIXAMPLE

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - A L 'ÚLTIMA -

La re­si­dèn­cia de les re­li­gi­o­ses i l’spa són al car­rer del Con­sell de Cent, en­tre Bruc i Gi­ro­na.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.