Fer­mí Puig ce­le­bra 5 anys amb so­pars a 30 €

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - CUINES -

Fer­mí Puig ce­le­bra un lus­tre del seu res­tau­rant ho­mò­nim (Bal­mes, 175) ser­vint so­pars en format me­nú per 30 eu­ros que in­clo­uen un en­trant (a tri­ar en­tre sis), un se­gon plat (tam­bé ofe­reix sis op­ci­ons), unes postres i be­gu­des a vo­lun­tat. Aques­ta pro­pos­ta, que es­ta­rà dis­po­ni­ble de di­marts a dis­sab­tes com a mí­nim fins a fi­nal d’any, ho­me­nat­ja els lle­gen­da­ris so­pars de du­ro que ofe­ria Can Cu­lle­re­tes fa dè­ca­des.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.