En­trem a Go­op, la bo­ti­ga efí­me­ra de Gwy­neth Pal­trow a Londres.

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI - Begoña Arce bar­ce­do@aol.com

L’es­tre­lla de Hollywo­od tri­om­fa fo­ra de la pan­ta­lla amb la ven­da de jo­ies, fra­gàn­ci­es, ro­ba de fir­ma, de­co­ra­ció, lli­bres de cui­na, ob­jec­tes se­xu­als... Es po­den com­prar a l’es­ta­bli­ment efí­mer (tan­ca el 27 de ge­ner) que ha obert al bar­ri on va re­si­dir men­tre vi­via amb el can­tant de Cold­play, Chris Mar­tin ¿AL­GÚ DESIT­JA CONÈI­XER

de primera mà l’uni­vers de Gwy­neth Pal­trow? Els de­vots del po­lè­mic es­til de vi­da de la cu­ran­de­ra de Hollywo­od –o fins i tot els cu­ri­o­sos– po­den fer un cop d’ull a la primera bo­ti­ga que l’ac­triu ha obert a Londres. El lo­cal de West­bour­ne Gro­ve for­ma part d’un con­junt de ca­se­tes de co­lors, bo­ni­ques a mo­rir, es­ta­bli­ments de dis­seny i ca­fès ve­gans a l’adi­ne­rat bar­ri de Notting Hill. Allà vi­via Pal­trow fa deu anys amb qui lla­vors era el seu ma­rit, el can­tant de Cold­play, Chris Mar­tin. Va ser quan va co­men­çar a es­criu­re un blog ano­me­nat Go­op amb les se­ves inigualables re­co­ma­na­ci­ons so­bre exer­ci­ci, ali­men­ta­ció i sa­lut se­xu­al, la qual co­sa ha desem­bo­cat en un negoci mi­li­o­na­ri.

La bo­ti­ga, es­clar, es diu igual i rep els cli­ents amb du­es fi­le­res de tes­tos gros­sos de ter­ra­co­ta amb jo­ves oli­ve­res i plan­tes de ro­ma­ní. L’in­te­ri­or, di­vi­dit en qua­tre ni­vells, es­tà ba­nyat per la llum grà­ci­es a uns grans fi­nes­trals al sos­tre so­bre una pe­ti­ta ter­ras­sa-jar­dí.

Cap a les qua­tre de la tarda, mit­ja dot­ze­na de do­nes, in­clo­ses du­es yummy mum­mi­es amb els seus na­dons, ta­fa­ne­gen so­ta la mi­ra­da d’al­tres tan­tes de­pen­den­tes. Hi ha una mi­ca de tot, i tot molt car: jo­ies, fra­gàn­ci­es, pe­ces de fir­mes re­pu­ta­des com Tem­per­ley Lon­don, Co­ast, Ste­lla McCart­ney o Vic­to­ria Beck­ham, ro­ba es­por­ti­va...

Hi ha una sec­ció de­di­ca­da a la de­co­ra­ció i ar­ti­cles per a la ca­sa,

LES VEN­DES, QUE S’INS­PI­REN EN EL SEU BLOG SO­BRE ES­TIL DE VI­DA, SÓN UN NEGOCI MI­LI­O­NA­RI

in­clo­sos els lli­bres de cui­na de l’ac­triu. La de cos­mè­tics és la més fre­qüen­ta­da, amb cre­mes, màs­ca­res, sals de bany a par­tir de la sal rosa de l’Hi­mà­la­ia i lla­vors de xia. Tots els pro­duc­tes són eco­lò­gics i fa­bri­cats sen­se pa­ti­ment ani­mal.

Les pro­pos­tes més po­lè­mi­ques de Pal­trow són a la sec­ció de Sa­lut còs­mi­ca, amb una se­lec­ció de vi­dres es­pi­ri­tu­als i una am­po­lla d’ai­gua al preu de 54 lliu­res (61 eu­ros), amb un vi­dre de quars in­crus­tat que, se­gons la de­pen­den­ta, «ser­veix per do­nar ener­gia a l’ai­gua».

A l’apar­tat de pla­ers se­xu­als hi ha un oli per al pèl pú­bic, i per a l’es­ti­mu­la­ció fe­me­ni­na hi ve­nen uns pe­tits vi­bra­dors de co­lor pas­tel, rosa i blau. Un dels mo­dels, el Ves­per Vi­bra­tor Neck­la­ce, al preu de 145 lliu­res (164 eu­ros), es­tà dis­se­nyat per pen­jar «dis­cre­ta- ment» del coll, com una jo­ia. Els fa­mo­sos ous va­gi­nals de ja­de i quars rosa, que li van cos­tar, una mul­ta a Go­op per atri­buir-los po­ders me­di­ci­nals que no te­nen, es­ta­ven es­go­tats. Se se­guei­xen ve­nent com «el que era el se­cret més ben guar­dat de les con­cu­bi­nes xi­ne­ses», però no n’es­men­ten els su­po­sats efec­tes sa­lu­da­bles. La bo­ti­ga és efí­me­ra i tan­ca­rà el 27 de ge­ner. —

AMB GLA­MUR L’ele­gant apa­ra­dor de Go­op, a joc amb l’aco­mo­dat bar­ri de Notting Hill.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.