Els 13 mi­llors lo­cals amb tau­la de bi­llar de la ciu­tat. Dis­seny­de por­ta­da: Es­tu­di­oAn­ver­sal

Es­pan­ta su­pers­ti­ci­ons i atre­veix-te a pro­var sort en els 13 mi­llors lo­cals amb tau­la de bi­llar de la ciu­tat. Sí, 13: ca­lla i ti­ra

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

Ave­ga­des, la con­ver­sa s’es­go­ta, fins i tot a un bar. En aquells mo­ments, sem­pre va bé te­nir a mà un tac i una mi­ca de guix blau per far­dar de tri­go­no­me­tria men­tre tren­ques amb un es­pe­tec mar­mo­ri aques­ta cons­tel·la­ció or­de­na­da de bo­les lli­ses i rat­lla­des. Et des­a­fio a fer una par­ti­da a al­guns bars amb bi­llar i ca­ris­ma, o a pro­var el ni­vell de les te­ves ca­ram­bo­les en al­guns ve­tus­tos clubs que en­ca­ra ro­den per la ciu­tat.

1. Club Bi­llar Bar­ce­lo­na Gran Via de les Corts Ca­ta­la­nes, 595

Ex­pli­ca la lle­gen­da que als so­ter­ra­nis del ci­ne Club Co­li­se­um en­ca­ra s’es­col­ta di­à­ri­a­ment el so del tac con­tra les bo­les. Pocs el ve­uen, però el Club Bi­llar Bar­ce­lo­na se­gueix allà, re­sis­tint les ones del temps 90 anys des­prés. Bai­xar les fos­ques escales que por­ten a ell té cert alè de ter­ror, es­pe­ci­al­ment si no tan­ques del tot la se­va ron­di­nai­re por­ta prin­ci­pal, que dei­xa a la te­va es­que­na un tim­bre es­bor­ro­na­dor. A par­tir d’allà, la sor­pre­sa no ces­sa men­tre con­tem­plem in­fi­ni­tes tau­les amb se­nyors apli­cats a les se­ves ca­ram­bo­les, en­tre gra­des i mar­ca­dors, pres­tat­ge­ri­es des­bor­da­des de tro­feus i un po­de­rós am­bi­ent ana­crò­nic, re­ma­tat per una bar­ra cen­te­nà­ria que als anys 20 ja te­nia mol­ta clas­se. club­bi­llar­bar­ce­lo­na.com

2. Ca­fé Sa­lam­bó Tor­ri­jos, 51

Al Sa­lam­bó, igual t’hi pre­sen­ta un lli­bre Vi­la-Ma­tas que fas una par­ti­de­ta al pis de dalt. Si vols anar d’in­tel·lec­tu­al pe­sat, li pots llan­çar una llau­na als

col·le­gues so­bre l’úl­ti­ma de Lars von Tri­er que aca­bes de veu­re al Ver­di. Però si el que et va és mar­car ac­ti­tud, mi­llor pu­ges les escales i en­gres­ques el per­so­nal a ju­gar-se-la en una de les du­es tau­les de bi­llar ame­ri­cà del se­gon pis. Els seus aca­bats d’es­tre­nar ta­pets gra­nats, tra­ves­sats per la il·lu­mi­na­ció cozy del lo­cal, ab­du­ei­xen fins i tot el més vo­lu­ble. ca­fe­sa­lam­bo.com

3. Sno­oker Ro­ger de Llú­ria, 42

Tot en aquest re­fi­nat lo­cal de l’Ei­xam­ple val per a una ins­ta­gra­ma­da: el gran mi­rall in­cli­nat del sa­ló a l’en­tra­da, les bu­ta­ques de pell que et fa­ran sen­tir lord tot i que va­gis en xan­dall, la bar­ra dig­na de pre­mi d’in­te­ri­o­ris­me, amb la se­va coc­te­le­ria clàs­si­ca i hawa­ia­na, o les vi­tri­nes il·lu­mi­na­des ata­pe­ï­des de li­cors pre­di­lec­tes. Però hem vin­gut a ju­gar, i aquí les abun­dants tau­les de bi­llar són tam­bé de dis­seny ex­clu­siu, ai­xí que aparta el got. Llàs­ti­ma la mú­si­ca pe­sa­de­ta de fons, que no acom­pa­nya bé tan­ta des­tre­sa en tensió. Per cert, ¿saps ju­gar a l’sno­oker? sno­oker­bar­ce­lo­na.com

4. Bi­lla­res Ars Ate­nes, 27

En aquest aus­ter tem­ple del bi­llar hi ha gent afer­ra­da al seu tac des que el Co­bi va abai­xar els bra­ços. Bi­lla­res Ars té tot el que ne­ces­si­ta un ad­dic­te al ta­pet, i poc més. Nin­gú mi­ra els mu­rals pin­tats amb ga­là­xi­es de gra­fi­ti, i hi ha qui des­prés de més de 20 anys ni tan sols s’ha ado­nat que hi ha un cap gro­tesc d’una an­ti­ga ci­vi­lit­za­ció ador­nant una fos­ca can­to­na­da. Tot el que im­por­ta pas­sa a les se­ves ge­ne­ro­ses 13 tau­les –6 de pool de 9 peus, 5 de 7 peus i 2 de ca­ram­bo­les–, i tot el que es pen­sa hi cap en aques­tes tro­ne­res. www.facebook.com/pg/bi­lla­re­sars

5. So­ta­vent Ma­jor de Sar­rià, 61

Bai­xant pel car­rer de vi­a­nants més bu­fó de Sar­rià, en­tre col·le­gi­als d’uni­for­me i pa­pis mo­derns, po­dem pren­dre una des­vi­a­ció al vi­ci pur. Més en­llà de les es­tre­tes escales de l’en­tra­da, So­ta­vent s’obre a un món de pos­si­bi­li­tats en els seus dos re­ser­vats amb bi­llar ame­ri­cà. Una ve­ga­da co­men­cen a ro­dar les bo­les allà baix, la ciu­tat ner­vi­o­sa que­da lluny i les úni­ques dis­trac­ci­ons són els llu­mi­no­sos de cer­ve­sa i les si­nu­o­si­tats de la se­va bar­ra de fus­ta. Si se’t do­nen mala­ment els cops amb pa­rà­bo­la, tam­bé te­nen car­ta de jocs, i els di­jous mun­ten ba­ca­nals de Tri­vi­al. so­ta­vent.word­press.com

6. Are­na Bar Ca­ras­sa, 4

Es­tà molt bé sa­ber que en al­gu­na dels car­re­ro­nets ama­ga­des del Born po­dem tro­bar una mi­ca més que am­bi­ent dis­tin­git i car­tes d’aques­tes que fan ba­ve­jar els fo­o­di­es. Se­gons en­tres a Are­na, et tro­bes amb la primera de les se­ves du­es tau­les de bi­llar ame­ri­cà i, una ve­ga­da t’hi po­ses a ju­gar, t’ado­nes que un se­gui­ci de ga­tets et sa­lu­da amb fan­ta­sia men­tre ju­guen amb les se­ves prò­pi­es bo­les a la pa­ret. Al fons d’aquest pe­cu­li­ar lo­cal d’am­bi­ent afa­ble i llu­me­tes a to hi ha un al­tre bi­llar, una mi­ca més en­claus­trat, amb un ven­ti­la­dor d’as­pes pro­jec­tant llar­gues om­bres, com am­bi­en­tant una par­ti­da d’al­ta vo­la­da. www.facebook.com/ba­ra­re­na­bar­ce­lo­na

7. El Otro Tra­ves­se­ra de Grà­cia, 167

Sem­pre m’han ins­pi­rat mol­ta ten­dre­sa els bi­llars amb pal curt. Va­ja, i el que no és ten­dre­sa. Si aquest pal curt és allà, és per al­gu­na co­sa: el lloc és es­tret, el tac xo­ca amb la pa­ret al ti­rar. Tu tam­bé t’hi es­tàs po­sant, ¿ve­ri­tat? En aquest bar can­to­ner de Grà­cia, una ve­ga­da pas­ses el ga­li­ma­ti­es-Grem­lin de la bar­ra, ar­ri­bes a una ha­bi­ta­ció del fons on amb prou fei­nes cap la tau­la de bi­llar de tro­ne­res. Si saps con­tro­lar no­més una mi­ca, po­dràs fer el clàs­sic mo­vi­ment de fer-te llis­car per dar­re­re del teu di­le­tant con­trin­cant i en­se­nyar-lo de prop a apun­tar bé, allà, bé, ai­xí, mmhh. ;) www.facebook.com/barElO­tro

8. L’Ove­lla Ne­gra Zamora, 78

Se­gur que ja no re­cor­des les te­ves tur­ques de l’èpo­ca de la fa­cul­tat, però t’as­se­gu­ro que a L’Ove­lla es pot fer al­gu­na co­sa més que fer crits al del cos­tat, re­llis­car per ser­ra­du­res i bui­dar-se li­tres a la go­la. És cert que els fut­bo­lins li han anat men­jant el ter­reny, però a la sa­la del fons, en­tre tau­les tos­ques, escales d’acer in­o­xi­da­ble, poly klins i ger­res in­dus­tri­als, una úni­ca tau­la de bi­llar ame­ri­cà aguan­ta la for­ma i se­gueix allà plan­ta­da, com di­ent: soc lle­gen­da. www.ove­lla­ne­grabcn.net

9. Sham­rock Irish Bar Ta­llers, 72

Que síííí, que t’has com­prat 200 vi­nils glo­ri­o­sos bus­cant a les cu­be­tes de to­tes les bo­ti­gues de dis­cos de Ta­llers, que et saps fins a la can­çó que re­truny des dels al­ta­veus fre­gits d’aquest ir­lan­dès de mala mort, que vols can­tar al mà­xim amb aquests an­gle­sos quan surt el Li­ver­po­ol a les pan­ta­lles del lo­cal... Però et dic que allà al fons hi ha una tau­la de

bi­llar es­plèn­di­da i que la res­ta m’és igual: po­sa un eu­ro i de­mos­tra’m per què fa anys que por­tes aques­ta ma­le­ï­da bo­la vuit pen­ja­da del cla­uer, cam­pió. www.sham­rock-bcn.com

10. Club de Bi­llar Mon­for­te Sant An­to­ni Maria Cla­ret, 373

A l’en­tra­da d’aquest plà­cid club de Sant An­dreu hi ha di­ver­sos car­tells amb ho­ra­ris i nor­mes, però per al meu gust en fal­ta un: Abs­te­nir-se ne­ò­fits. Mon­for­te és el sanc­ta sanc­to­rum d’unes quan­tes àni­mes ab­so­lu­ta­ment en­tre­ga­des a aquest esport de pre­ci­sió ano­me­nat bi­llar fran­cès. Se­gons ens en­din­sem en el seu am­bi­ent asèp­tic i te­naç, ens ado­nem que, més que un le­ni­tiu oci­ós, per als d’aquí el bi­llar és gai­re­bé una for­ma de vi­da. Un se­nyor de ca­mi­sa blau clar ras­pa­lla un ta­pet al rit­me de la drin­ga­dis­sa de les se­ves claus; un ju­ga­dor amb ca­ne­lle­res anun­cia el seu cop abans d’in­cli­nar-se. Unes tau­les més en­llà, un pa­io jo­ve s’alleu­ja en so­li­ta­ri tren­cant una fila de bo­les ver­me­lles. El pla­ne­ta con­ti­nua gi­rant sen­se que nin­gú en­cer­ti la ca­ram­bo­la que do­ni la vol­ta als seus di­es. cb­mon­for­te.blogs­pot.com

11. Re­truc Gran Via de les Corts Ca­ta­la­nes, 399

De pri­me­res, el lloc pot sem­blar llet­jot, però sens dub­te és el som­ni de tot ado­les­cent ana­lò­gic. Al Re­truc no im­por­ta l’or­dre: hi reg­na el ca­os. Ai­xò és el que bus­quen els es­tu­di­ants de mul­ti­tud de cen­tres pro­pers a la pla­ça d’Es­pa­nya men­tre col·lo­quen les bo­les al tri­an­gle, va­cil·lant als seus com­pis a ri­a­lla­da ne­ta. Xi­var­ri as­se­gu­rat en la se­va mit­ja dot­ze­na de tau­les de bi­llar ame­ri­cà i an­glès, sem­pre en mar­xa a la veu d’«¡et to­ca!» men­tre la can­çó més ve­lla de Do­ver res­so­na des de ca­da can­to­na­da i els ma­tus­sers del grup es con­for­men amb ju­gar al du­ret i obli­dar-se a glops de l’ac­ne. re­truc.es

12. Pool & Be­er Casp, 186

Una no­ia as­se­ca els gots i una se­nyo­ra gran et ser­veix la ca­nya. A la pis­sar­ra pre­su­mei­xen del tí­pic as­sor­ti­ment d’ibè­rics, al fons una te­le ve­lla po­sa fil mu­si­cal des del ca­nal VH1 i si no t’has pa­rat a pen­sar en el que re­sa­va el neó groc del lo­cal, et po­dri­es que­dar allà. Però, es­pe­ra: al fons d’aquest bar nor­mal hi ha du­es tau­les de bi­llar ame­ri­cà am­ples com sols amb les quals et pots ju­gar una ham­bur­gue­sa com­ple­ta amb al­gun de la co­lla. ¿Que no tinc ni idea de bi­llar? Hold my be­er. www.facebook.com/cas­pe186

13. Bar Bi­llar HDP Sant Jo­a­quim, 35

Ni tan sols Go­o­gle té clar els ho­ra­ris d’aquest in­sò­lit sa­ló de bi­llar plan­tat des de fa anys a Grà­cia, i tam­poc conec nin­gú que en­ten­gui del tot la se­va pe­cu­li­ar ma­ne­ra de re­ser­var tau­les i torns. Però si al­gu­na co­sa es­tà clara és que HdP pro­ba­ble­ment con­ti­nuï sent el mi­llor lloc a Grà­cia per ju­gar a bi­llar, tant ame­ri­cà com fran­cès. Am­bi­ent re­la­xat, ma­te­ri­al cui­da­dís­sim, ex­po­si­ci­ons iti­ne­rants, zo­na de bar ide­al: una bo­na tarda as­se­gu­ra­da. Cal­dria ser un ve­ri­ta­ble HdP per no re­co­nèi­xer-ho. www.facebook.com/Bar-Bi­llar-HDP —

ELISENDA PONS

ELISENDA PONS

FERRAN NADEU

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.