Tinc un pa­per, can­çons de Marc Par­rot que di­bui­xa Eva Ar­mi­sén al Poliorama.

El Poliorama ini­cia la se­va pro­gra­ma­ció fa­mi­li­ar diumenge, dia 11, amb ‘Tinc un pa­per’. L’es­pec­ta­cle del mú­sic Marc Par­rot i de la il·lus­tra­do­ra Eva Ar­mi­sén re­pas­sa els ofi­cis del teatre

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

SI FA DU­ES SET­MA­NES

El Pe­tit Li­ceu ini­ci­a­va la se­va pro­gra­ma­ció amb Mans a l’òpe­ra, una obra que mos­tra­va els ra­cons del gè­ne­re lí­ric des de dins, el Poliorama ini­cia el curs de pro­pos­tes fa­mi­li­ars amb Tinc un pa­per, can­çons com­pos­tes i in­ter­pre­ta­des per Marc Par­rot i dibuixades en di­rec­te per la pin­to­ra Eva Ar­mi­sén, que re­pas­sen els ofi­cis del teatre. L’ac­tor, el pro­duc­tor, l’es­crip­to­ra o la il·lu­mi­na­do­ra re­ben el seu par­ti­cu­lar ho­me­nat­ge, igual que el tre­ball en equip i la vo­ca­ció. L’es­pec­ta­cle, vin­cu­lat a un lli­bre amb CD in­clòs que aca­ba de ser pu­bli­cat per l’edi­to­ri­al Flam­boyant, es po­drà veu­re per primera ve­ga­da aquest cap de set­ma­na. Aques­ta fór­mu­la de col·la­bo­ra­ció en­tre els dos ar­tis­tes, pa­res de dos bes­sons ado­les­cents, ja ha si­gut tes­ta­da abans. I fun­ci­o­na.

Des­prés de ser El Cha­val de la Pe­ca –ja fa du­es dè­ca­des–, Par­rot va tor­nar a ser Par­rot, que no és po­ca co­sa. A més de gra­var dis­cos no­ta­bles, con­ver­tir-se en un dels pro­duc­tors més im­por­tants del pa­ís o fa­bri­car bo­na part de les can­çons del Club Su­per3, el mú­sic va es­criu­re les can­çons de dos lli­bres il·lus­trats per Ar­mi­sén. Per si al­gú li so­na menys el seu nom, l’obra d’aques­ta il·lus­tra­do­ra, de­li­ci­o­sa­ment bon­rot­llis­ta i molt re­co­nei­xi­ble, es pot veu­re en sa­les de Se­ül, Los An­ge­les o Lis­boa i en ar­ti­cles tan di­fe­rents com una ca­ti­fa o una cai­xa de li­cors.

Què m’es­tà pas­sant? / ¿Què m’es­tà

pas­sant? (Be­as­coa), pu­bli­cat el 2009, abor­da­va el tema de les emo­ci­ons: l’amor, la por, l’ego­is­me... Tres anys des­prés va sor­tir a la llum Tots a tau­la! / ¡To­dos a co­mer! (Be­as­coa), que ex­plo­ra­va les re­la­ci­ons que es­ta­blim amb el men­jar a tra­vés de per­so­nat­ges, com el pere­pu­nye­tes, la lli­ma, el gur­met o l’ex­plo­ra­dor.

FES­TI­VAL EL MÉS PE­TIT DE TOTS

Aquest cap de set­ma­na tam­bé co­men­ça El més pe­tit de tots, el fes­ti­val d’arts es­cè­ni­ques per a nens de fins a 5 anys. En aques­ta edi­ció, la 14a, mos­tra­rà el tre­ball de 15 com­pa­nyi­es pro­ce­dents de Ca­ta­lu­nya, Bèl­gi­ca, Di­na­mar­ca, Fin­làn­dia, Fran­ça, No­ru­e­ga, Sèr­bia i Su­è­cia en di­fe­rents es­pais d’11 ciu­tats ca­ta­la­nes. Dis­sab­te, dia 10, a les 17.00 i a les 18.00 ho­res, es po­drà veu­re a Bar­ce­lo­na, con­cre­ta­ment al SAT!, el mun­tat­ge Cac­he cac­he, de la com­pa­nyia bel­ga Thé­a­tre de la Guim­bar­de. —

So­bre aques­tes lí­ni­es, un dels di­bui­xos d’Eva Ar­mi­sén. A la foto gran, amb Par­rot.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.