Les res­se­nyes més bo­ges d’El Mun­do To­day.

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI - Ma­nu­el Cen­te­llas Col·la­bo­ra­dor de ni­vel 3

«Em vaig fer una ra­di­o­gra­fia i han tro­bat que hi ha un enor­me es­que­let dins meu i ara visc ater­rit»

Vaig anar a l’hos­pi­tal per­què m’ho va re­co­ma­nar la me­va do­na, però jo no hi vo­lia anar. Fe­ia di­es que tos­sia molt fort sen­se sa­ber per què. Ara m’han fet unes ra­di­o­gra­fi­es i he vist que hi ha un es­que­let de la me­va mi­da a l’in­te­ri­or del meu cos. Se­gur que és ell que tus. He de­ma­nat als met­ges que me’l tre­guin però no em fan cas. Crec que ani­ré a un exor­cis­ta. Els met­ges, fa­tal. Han vist l’es­que­let i no m’han fet RES.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.