El col·le

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - A L 'ÚLT IMA - Laia (7 anys, clas­se dels Car­gols) Col·la­bo­ra­dor de ni­vell 1

«Una ca­ca i, a més, la Sa­ra és ton­ta»

Abans m’agra­da­va l’es­co­la però ara ja no per­què em fan pre­gun­tes to­ta l’es­to­na i he de ma­ti­nar i jo pre­fe­rei­xo els caps de set­ma­na amb la ia­ia al po­ble. No m’agra­da es­tar es­col­tant to­ta l’es­to­na. S’ha d’es­criu­re molt. La clas­se de mú­si­ca m’agra­da i la gim­nàs­ti­ca, tam­bé, i tam­bé, el pa­ti. Les lletres, no. I a més hi ha ne­nes cri­ti­cant to­ta l’es­to­na i es­ti­rant els ca­bells. Ai­xí que jo tam­bé els es­ti­ro els ca­bells a elles. Però lla­vors em cas­ti­guen a mi i no a elles i no hi ani­ré més per­què di­ré que soc do­len­ta ca­da dia però li po­so cinc es­tre­lles per­què hi ha pa­ti.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.