‘DE BCN AL MÓN I DEL MÓN A BCN’

Del 6 al 29 de no­vem­bre

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - BRANDED CONTENT -

Anar-se’n a l’es­tran­ger s’ha con­ver­tit per a molts jo­ves en una clara op­ció, ja si­gui per com­ple­tar els seus es­tu­dis, per ela­bo­rar pràc­ti­ques, bus­car una fei­na o re­a­lit­zar un vo­lun­ta­ri­at. Per a tots ells, tor­na De BCN al món i del món a BCN, una tro­ba­da or­ga­nit­za­da pel De­par­ta­ment de Jo­ven­tut per ori­en­tar els que vo­len anar-se’n però tam­bé els que vo­len tor­nar.

Du­rant el mes de no­vem­bre, di­ver­sos es­pais de la ciu­tat aco­lli­ran ta­llers amb ex­perts per ofe­rir in­for­ma­ció i acla­rir dub­tes con­crets (tots ells són gra­tu­ïts amb ins­crip­ció prè­via). Comp­ta­ran amb jo­ves que es­tan vi­vint o han vis­cut a l’es­tran­ger, a més a més d’ins­ti­tu­ci­ons com el Bri­tish Coun­cil o el Con­so­lat del Ja­pó.

A més, ex­pli­cant en un breu ví­deo les se­ves ex­pe­ri­èn­ci­es a l’es­tran­ger, els jo­ves de fins a 35 anys op­ten a pre­mis en el con­curs Jo al món.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.