Fla­menc i més

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - AAS E LC'L’ CÚÚ ILÓTLT IMA -

(in)fu­si­ón Fla­men­ca és el nom del ci­cle de fla­menc al bar­ri del Be­sòs-Ma­res­me que té lloc en­tre el 9 i el 30 de no­vem­bre. Di­ven­dres, dia 9, a les 19.30 ho­res, el fes­ti­val surt al car­rer, con­cre­ta­ment al de Xavier No­gués, amb el con­cert d’En_Can­te Fla­men­co i l’art sen­se pa­rets ni murs de Ma­ri­nah (Ojos de bru­jo). www.in­fu­si­on­fla­men­ca.cat la cui­ne­ra María Es­pín amb qua­tre pro­duc­tes tra­di­ci­o­nals de tar­dor: car­bas­sa, cas­ta­nya, mo­ni­a­to i bo­lets. Tam­bé hi hau­rà ta­llers in­fan­tils. L’oca­sió la brin­da el Gran Tast Po­pu­lar de Tar­dor que or­ga­nit­zen els gre­mis de ma­jo­ris­tes i de­ta­llis­tes de frui­tes i hor­ta­lis­ses de Bar­ce­lo­na, i Mer­ca­bar­na. www.mer­catsbcn.cat

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.