25 ANYS DE CI­NE COM­PRO­MÈS

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - MORITZ -

LALLIBERTAT es po­sa bé, i si no que l’hi di­guin al Fes­ti­val de Ci­ne­ma In­de­pen­dent de Bar­ce­lo­na, L’Al­ter­na­ti­va, que del 12 al 18 de no­vem­bre ce­le­bra la se­va 25a edi­ció, en la qual se­gui­rà rei­vin­di­cant un ci­ne més lliu­re, in­no­va­do­ri com­pro­mès. A més de les sec­ci­ons ofi­ci­als (una per a llargs i una al­tra per a curts) i pa­ral·le­les, la ci­ta ce­le­bra el seu ani­ver­sa­ri amb pro­jec­ci­ons, se­mi­na­ris i ac­ti­vi­tats al vol­tant dels seus con­vi­dats: una se­lec­ció de do­nes mun­ta­do­res i el director Bo­ris Leh- man. Tot ple­gat se­rà a les se­ves di­fe­rents seus, com el CCCB, la Fil­mo­te­ca o el Zum­zeig Ci­ne­co­o­pe­ra­ti­va.

La ses­sió inau­gu­ral ani­rà a càr­rec d’Isaki La­cu­es­ta i la se­va pel·lí­cu­la En­tre dos aguas, que tor­na a comp­tar amb els pro­ta­go­nis­tes de La lle­gen­da del temps, els ger­mans Is­ra i Che­í­to, 12 anys des­prés. El se­gui­ran tí­tols com Amé­ri­ca, La ca­sa lo­bo, Our New Pre­si­dent o Una vez la noc­he. Ai­xí ma­teix, L’Al­ter­na­ti­va ofe­reix ca­da tarda una com­ple­ta pro­gra­ma­ció gra­tu­ï­ta, ri­ca i di­ver­sa al Hall del CCCB, que aquest any acull una sec­ció es­pe­ci­al de curt­me­trat­ges dels seus 25 anys d’his­tò­ria.

Tot ai­xò per se­guir en­for­tint l’ob­jec­tiu que ha mar­cat el fes­ti­val du­rant tots aquests anys: ser un punt de tro­ba­da que fo­men­ta el di­à­leg, el de­bat, la par­ti­ci­pa­ció ac­ti­va i la for­ma­ció, ai­xí com un es­pai de ce­le­bra­ció per a pú­blic i pro­fes­si­o­nals.

IM­PAC­TE. ‘Our new pre­si­dent’, de Ma­xim Poz­do­rovkin.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.