La Gu­àr­dia Ci­vil as­si­mi­la l’1-O al crim or­ga­nit­zat

Els in­ves­ti­ga­dors re­me­ten al Su­prem pro­ves con­tra ex alts càr­recs del Go­vern ca­ta­là Boya que­da en lli­ber­tat des­prés de ne­gar da­vant el jut­ge que la de­cla­ra­ció uni­la­te­ral fos sim­bò­li­ca

El Periódico de Catalunya [Català] - - PORTADA - IOLANDA MÁRMOL MA­DRID

La de­fen­sa po­lí­ti­ca del procés s’es­quer­da als tri­bu­nals, sot­me­sa a les ten­si­ons con­tra­dic­tò­ri­es que emer­gei­xen en les de­cla­ra­ci­ons dels líders in­de­pen­den­tis­tes: ¿va ser icò­ni­ca o va ser re­al la de­cla­ra­ció uni­la­te­ral d’in­de­pen­dèn­cia (DUI) del Par­la­ment? Els prin­ci­pals di­ri­gents so­bi­ra­nis­tes dis­cre­pen. L’ex­di­pu­ta­da de la CUP Mi­re­ia Boya sos­té que va ser efec­ti­va, no un ma­ni­fest cos­mè­tic, si­nó la tra­duc­ció le­gis­la­ti­va del man­dat de les ba­ses, i que si no va ar­ri­bar a im­ple­men­tar-se va ser per­què l’apli­ca­ció del 155 la va dei­xar en els llimbs. La in­ter­pre­ta­ció que Boya va fer ahir da­vant el jut­ge del Tri­bu­nal Su­prem (TS) Pa­blo Lla­re­na xo­ca amb el que l’ex­vi­ce­pre­si­dent del Go­vern Ori­ol Jun­que­ras i l’ex­pre­si­den­ta del Par­la­ment Car­me For­ca­dell van de­cla­rar da­vant el ma­teix ma­gis­trat a Ma­drid. Tots dos van sos­te­nir que la DUI apro­va­da per la Cam­bra ca­ta­la­na el 27 d’oc­tu­bre no te­nia va­li­de­sa ju­rí­di­ca.

For­ca­dell la va des­criu­re com a «de­cla­ra­ti­va i sim­bò­li­ca». Jun­que­ras va de­fen­sar que te­nia un «va­lor es­tric­ta­ment po­lí­tic. No no­més ho va as­se­ve­rar da­vant el jut­ge, si­nó que ahir ma­teix l’ex­vi­ce­pre­si­dent va tor­nar a ra­ti­fi­car aques­ta in­ter­pre­ta­ció i la va in­clou­re en el re­curs plan­te­jat da­vant el Tri­bu­nal Cons­ti­tu­ci­o­nal (TC) per sor­tir de la pre­só, do­cu­ment en què ar­gu­men­ta que la DUI «no va ser se­gui­da d’ac­tes ju­rí­dics que la ma­te­ri­a­lit­zes­sin».

NO­MÉS TRUN­CA­DA PEL 155 Les con­tra­dic­ci­ons so­bre la na­tu­ra­le­sa de la DUI no afec­ten im­me­di­a­ta­ment en la si­tu­a­ció pro­ces­sal dels in­ves­ti­gats en la cau­sa ober­ta con­tra el procés, ja que l’ele­ment de­ci­siu per dic­tar pre­só pro­vi­si­o­nal o lli­ber­tat és el risc de rei­te­ra­ció de­lic­ti­va i la re­nún­cia a de­fen­sar la via uni­la­te­ral a la in­de­pen­dèn­cia. Tant és ai­xí que Jun­que­ras, res­tant va­lor a la DUI, se­gueix a la pre­só d’Es­tre­me­ra, men­tre que Boya, que opi­na que la de­cla­ra­ció era re­al i no­més va ser pa­per mu­llat des­prés del 155, va sor­tir ahir del TS sen­se cap me­su­ra cau­te­lar. No obs­tant, el jut­ge Lla­re­na sem­bla in­teres­sat a con­cre­tar el va­lor del que va va­li­dar el Par­la­ment, i va pre­gun­tar di­rec­ta­ment a Boya la se­va opi­nió. L’ex­par­la­men­tà­ria cu­pai­re va ex­pli­car que no­més «el cop d’Es­tat» que va su­po­sar l’apro­va­ció del 155 «va trun­car» l’apli­ca­ció de la DUI.

Boya va res­pon­dre du­rant ho­ra i quart a les pre­gun­tes de la se­va de­fen­sa i del ma­gis­trat. Es va ne­gar a con­tes­tar a la fis­ca­lia i a l’acu­sa­ció par­ti­cu­lar, exer­ci­da per Vox. Cap de les parts va de­ma­nar me­su­res cau­te­lars, ja que no van ob­ser­var risc de fu­ga ni de rei­te­ra­ció de­lic­ti­va.

ANOMENADA AL FULL DE RUTA Lla­re­na la in­ves­ti­ga pel seu pa­per en el procés. El nom de Boya apa­reix al do­cu­ment En­foCATs, que el jut­ge con­si­de­ra el full de ruta de l’in­de­pen­den­tis­me. L’ex­di­pu­ta­da sos­té que des­co­nei­xia l’exis­tèn­cia d’aquest pla fins que la Gu­àr­dia Ci­vil el va in­clou­re en el seu in­for­me el desem­bre pas­sat. In­sis­teix, en tot cas, a dir que aquest full de ruta es­ta­bleix un ti­pus de di­rec­ció ver­ti­cal molt allu­nya­da de l’es­pe­rit as­sem­ble­a­ri de la se­va for­ma­ció po­lí­ti­ca.

Lla­re­na no li va pre­gun­tar si aca­ta la Cons­ti­tu­ció. A les por­tes del Su­prem, ja des­prés de la de­cla­ra­ció, Boya va de­fen­sar que la Car­ta Mag­na és «un mur» per a les as­pi­ra­ci­ons dels ca­ta­lans, i va as­se­gu­rar que el ca­mí cap a la in­de­pen­dèn­cia ha si­gut pa­cí­fic en tot mo­ment. «No hi ha ha­gut mai vi­o­lèn­cia a Ca­ta­lu­nya. La gent ha si­gut exem­plar», va afir-

Mi­re­ia Boya, ahir, a les por­tes del Tri­bu­nal Su­prem.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.