Un exa­lum­ne ma­ta al­menys 17 per­so­nes en un ins­ti­tut de Flo­ri­da

La po­li­cia de­té l’as­sal­tant, un an­tic alum­ne ob­ses­si­o­nat amb les ar­mes

El Periódico de Catalunya [Català] - - PORTADA - RICARDO MIR DE FRANCIA

Hau­ria d’ha­ver si­gut un dia de de­di­ca­tò­ri­es amb cors, postals di­bui­xa­des i re­ga­lets per a nò­vi­os i amics, com sol ce­le­brar-se el dia de Sant Va­len­tí als col·le­gis dels Es­tats Units. Però va tor­nar a ser un dia de sang i foc, de vi­des tren­ca­des i trau­mes du­ra­dors. Un an­tic es­tu­di­ant d’un ins­ti­tut del sud de Flo­ri­da va ma­tar un mí­nim de 17 per­so­nes i va fe­rir un nom­bre in­de­ter­mi­nat abans de ser ar­res­tat per la po­li­cia, se­gons va con­fir­mar el xè­rif lo­cal.

L’in­ci­dent es va pro­duir al vol­tant de les du­es del mig­dia ho­ra lo­cal, quan l’alar­ma va re­tro­nar per me­ga­fo­nia, se­gui­da del so­tra­gueig sec de les ba­les. Dot­ze­nes d’agents amb equi­pa­ment mi­li­tar no van tri­gar a acor­do­nar l’edi­fi­ci. De mi­ca en mi­ca els es­tu­di­ants el van anar aban­do­nant en fi­la ín­dia, amb les mans al- ça­des o els bra­ços es­te­sos per evi­tar els tu­mults. El ti­ro­teig es va pro­duir a l’ins­ti­tut Mar­jory Sto­ne­man Dou­glas, a Park­land, uns 72 qui­lò­me­tres al nord de Mi­a­mi. El que tan­tes ve­ga­des ha­vi­en as­sa­jat els es­tu­di­ants, s’ha­via fet re­a­li­tat. Des de co­men­ça- ment d’any hi ha ha­gut 13 ti­ro­te­jos en cen­tres es­co­lars dels EUA, suc­ces­sos que ha­vi­en dei­xat fins ahir la xi­fra de 5 morts i 19 fe­rits, se­gons el Gun Vi­o­len­ce Arc­hi­ve.

El pre­si­dent Do­nald Trump, que va ofe­rir les se­ves con­do­lèn­ci­es a tra­vés

de les xar­xes so­ci­als, s’ha ne­gat fins ara a en­du­rir les per­mis­si­ves lleis so­bre les ar­mes i no sem­bla que vul­gui can­vi­ar d’opi­nió per­què ha fet de la se­va ali­an­ça amb el lobby de l’As­so­ci­a­ció Na­ci­o­nal del Ri­fle una de les se­nyes d’iden­ti­tat de la se­va pre­si­dèn­cia.

UN JO­VE DE 19 ANYS El pre­sump­te as­sal­tant és Ni­colás Cruz, un jo­ve de 19 anys que ha­via es­tu­di­at al cen­tre ata­cat i que es­ta­va ob­ses­si­o­nat amb les ar­mes, se­gons el Mi­a­mi He­rald. «L’any pas­sat ens van dir que no se li per­me­tria l’en­tra­da al cen­tre si hi ac­ce­dia amb mot­xi­lla», va de­cla­rar un pro­fes­sor de ma­te­mà­ti­ques que el va te­nir a clas­se l’any pas­sat. «Hi ha­via pro­ble­mes amb ell per­què va ame­na­çar di­ver­sos es­tu­di­ants i su­po­so que va aca­bar sent ex­pul­sat». Més de 3.000 es­tu­di­ants es­tan ma­tri­cu­lats en aquest ins­ti­tut.

EUA té un trà­gic his­to­ri­al de mas­sa­cres en cen­tres es­co­lars. El 1999, dos ado­les­cents van ma­tar 12 es­tu­di­ants i un pro­fes­sor a l’ins­ti­tut de Co­lum­bi­ne (Co­lo­ra­do) i a l’es­co­la de pri­mà­ria de Sandy Ho­ok (Con­nec­ti­cut) el 2012 van mo­rir en un al­tre as­salt una vin­te­na de nens i sis adults.

AP / WILFREDO LEE

Alum­nes i fa­mi­li­ars es­pe­ren no­ve­tats a les por­tes de l’ins­ti­tut

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.