Ra­joy in­si­nua que tor­na­rà a pror­ro­gar el Pres­su­post

El PP ata­ca Cs per l’om­bra en els comp­tes del par­tit

El Periódico de Catalunya [Català] - - PORTADA - PI­LAR SANTOS MA­DRID

El Go­vern cen­tral va vo­ler dei­xar clar ahir que Ma­ri­a­no Ra­joy no es­tà obli­gat a avan­çar les elec­ci­ons ge­ne­rals en cas de no po­der ti­rar en­da­vant els Pres­su­pos­tos del 2018 ni els del 2019. Fonts de la Mon­cloa i del Mi­nis­te­ri d’Hi­sen­da van subrat­llar que la Cons­ti­tu­ció no exi­geix l’apro­va­ció d’uns comp­tes nous ca­da any. L’úni­ca co­sa que pre­veu la Car­ta Mag­na és que sem­pre hi ha­gi uns Pres­su­pos­tos en vi­gor i ai­xò pas­sa de ma­ne­ra au­to­mà­ti­ca per­què es pror­ro­guen els an­te­ri­ors (com ha pas­sat aquest any).

Ai­xí que, si tèc­ni­ca­ment i le­gal­ment és pos­si­ble fer-ho, els de Ra­joy ad­ver­tei­xen que po­dri­en apro­fi­tar aquest mar­ge, una ma­ne­ra de mi­rar de treu­re’s de so­bre la pres­sió a què l’es­tan sot­me­tent els seus dos so­cis pri­o­ri­ta­ris, Ciu­ta­dans (Cs) i Par­tit Na­ci­o­na­lis­ta Basc (PNB). Els d’Al­bert Ri­ve­ra els re­cor­den ca­da dia que no re­col­za­ran els comp­tes si no des­ti­tu­ei­xen la se­na­do­ra Pi­lar Bar­rei­ro pel fet que es­tà in­ves­ti­ga­da en la tra­ma Pú­ni­ca (un ar­gu­ment amb el qual po­sen el fo­cus cons­tant en els múl­ti­ples ca­sos de cor­rup­ció del PP) i els na­ci­o­na­lis­tes bas­cos els cri­ti­quen tam­bé la se­va in­ac­ció po­lí­ti­ca a Ca­ta­lu­nya i els avi­sen que no s’as­seu­ran amb Ra­joy fins que el 155 s’aca­bi.

Can­sats d’aques­ta pin­ça, al Go­vern i al PP han tro­bat aques­ta sor­ti­da ar­gu­men­tal, amb què in­ten­ten alleu­jar la de­li­ca­da si­tu­a­ció en la qual es­tan des­prés de l’avanç de Cs en les en­ques­tes, els nous epi­so­dis de cor­rup­ció al vol­tant dels po­pu­lars i el fet que el PNB es­ti­gui de­fen­sant in­clou­re el dret a de­ci­dir a l’Es­ta­tut de Ger­nika.

HI HA MAR­GE PER APROVAR-LOS Ra­joy és l’únic que pot pren­dre la de­ci­sió d’aca­bar la le­gis­la­tu­ra i avan­çar les elec­ci­ons ge­ne­rals. Aquest bo­tó elec­to­ral no­més el té ell i de­ci­di­rà en el seu mo­ment si po­lí­ti­ca­ment li in­teres­sa pré­mer-lo o no. Claus se­ran les elec­ci­ons mu­ni­ci­pals i au­to­nò­mi­ques de la pri­ma­ve­ra del 2019, l’ex­pan­sió de Cs a tot Es­pa­nya i la si­tu­a­ció que el po­lí­tic ga­llec tin­gui en aquell mo­ment a dins del seu par­tit. «El que és desit­ja­ble, no obs­tant, és ti­rar en­da­vant els Pres­su­pos­tos aquest any i hi ha mar­ge en­ca­ra per fer-ho», as­se­nya­la un alt càr­rec de la Mon­cloa.

A Hi­sen­da es­tan pre­pa­rats en el cas que aquest any no hi pu­gui ha-

ver acord; un pacte que en cir­cums­tàn­ci­es nor­mals hau­ria d’ar­ri­bar abans del 30 de març per­què do­nés temps a la tra­mi­ta­ció abans de l’ela­bo­ra­ció dels se­güents. En aquest es­ce­na­ri, Cris­tó­bal Mon­to­ro va ex­pli­car ahir al Con­grés que por­ta­ria «a par­tir d’abril o maig» re­ials de­crets llei per ac­tu­a­lit­zar al­gu­nes par­ti­des, com les que es re­fe­rei­xen a l’ofer­ta pú­bli­ca d’ocu­pa­ció i les pen­si­ons. El Go­vern ho tin­dria fà­cil per ti­rar-los en­da­vant, ja que ar­ri­ba­ri­en pac­tats amb els sin­di­cats, un ar­gu­ment que pe­sa­ria en la de­ci­sió de tots els par­tits de l’opo­si­ció, in­clòs el PSOE.

Fonts d’Hi­sen­da van as­se­nya­lar que la cre­en­ça que un Exe­cu­tiu no pot go­ver­nar sen­se Pres­su­pos­tos ha que­dat «ob­so­le­ta», per­què pot fer-ho sem­pre que com­plei­xi les pre­vi­si­ons dels qua­dros ma­cro­e­co­nò­mics que es pre­sen­ten da­vant les au­to­ri­tats eu­ro­pe­es. El sos­tre de des­pe­sa i els ob­jec­tius de dè­fi­cit, obli­ga­ci­ons que va in­tro­duir Brus­sel·les per con­tro­lar els pa­ï­sos amb dè­fi­cit, sí que es po­dri­en aprovar a l’es­tiu, afe­gei­xen aques­tes fonts. Els so­ci­a­lis­tes ja van do­nar su­port als del 2017 a can­vi d’ele­var el sa­la­ri mí­nim in­ter­pro­fes­si­o­nal.

LA CONTESA La com­pe­ti­ció de Cs i PP pels elec­tors del cen­tre­dre­ta s’es­tà agrint. El dal­ta­baix en les en­ques­tes ha en­du­rit el dis­curs de la di­rec­ció po­pu­lar cap al seu so­ci. Ahir els dos par­tits van com­pe­tir per qui de­fen­sa­va mi­llor la uni­tat d’Es­pa­nya en la ses­sió de con­trol i el PP va tor­nar a de­ma­nar la di­mis­sió de Ri­ve­ra per l’in­for­me del Tri­bu­nal de Comp­tes que no va ava­lar la comp­ta­bi­li­tat de Cs.

Aquest or­ga­nis­me ha de­tec­tat que el par­tit ta­ron­ja va in­cór­rer en un in­com­pli­ment sus­cep­ti­ble de cons­ti­tuir una in­frac­ció: pa­ga­ments de ter­ce­res per­so­nes comp­ta­bi­lit­zats com a do­na­ci­ons en es­pè­cie per va­lor de 14.000 eu­ros. El nú­me­ro dos de la for­ma­ció, José Manuel Vi­lle­gas, va de­ta­llar que aquests di­ners els van do­nar al­guns can­di­dats de la se­va prò­pia but­xa­ca «per pa­gar-se la se­va cam­pa­nya» en­ca­ra que «no ho ha­vi­en d’ha­ver fet».

En tot cas, en­ca­ra que el Tri­bu­nal de Comp­tes no ha obert un ex­pe­di­ent san­ci­o­na­dor i el PP ha des­car­tat por­tar l’as­sump­te als tri­bu­nals, els po­pu­lars no vo­len aban­do­nar el te­ma. Han con­vo­cat per avui a la co­mis­sió so­bre fi­nan­ça­ment dels par­tits del Se­nat di­ver­sos ex­mem­bres de Cs que van aca­bar mala­ment amb Ri­ve­ra per par­lar dels comp­tes.

Els po­pu­lars cri­den avui al Se­nat ex­mem­bres de Cs crí­tics amb Ri­ve­ra per par­lar dels seus comp­tes

JUAN MANUEL PRATS

Ma­ri­a­no Ra­joy in­ter­vé en el ple del Con­grés, ahir.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.