L’Hos­pi­ta­let tin­drà un cen­tre cre­a­tiu que tri­om­fa a Lon­dres i Lis­boa

Des­prés de Lon­dres i Lis­boa, aco­lli­rà la ter­ce­ra seu eu­ro­pea d’aquest in­clas­si­fi­ca­ble es­pai cre­a­tiu Ma­rín con­fia que abans d’un mes Fo­ment do­ni llum ver­da al so­ter­ra­ment de les vi­es del tren

El Periódico de Catalunya [Català] - - PORTADA - CAR­LES COLS

L’Hos­pi­ta­let se­rà la ter­ce­ra seu eu­ro­pea del Vi­lla­ge Un­der­ground. In­clas­si­fi­ca­ble es­pai de cre­a­ció cul­tu­ral, de per­for­man­ces di­ver­ses i punt de reu­nió d’ar­tis­tes, que ja fun­ci­o­na amb èxit a Lon­dres i Lis­boa. Ho va anun­ci­ar ahir Nú­ria Ma­rín en la se­va ja tra­di­ci­o­nal con­fe­rèn­cia anu­al com a al­cal­des­sa, en la qual sol ai­xe­car el te­ló dels pro­jec­tes fu­turs. Fa un any va anun­ci­ar que l’Hos­pi­ta­let se­ria seu del Cen­tre Eu­ro­peu de Me­di­ci­na Tra­di­ci­o­nal Xi­ne­sa i la tar­dor que ve s’hi po­sa­rà la pri­me­ra pe­dra. Va anun­ci­ar tam­bé fa dos anys el desem­bar­ca­ment d’una seu lo­gís­ti­ca del Cir­que du So­leil i obri­rà les por­tes el 23 de març que ve, amb com­pro­mís de que­dar­se a la ciu­tat fins al 2030. El VU L’H (ja que se su­po­sa que man­tin­drà la fór­mu­la del VU Lon­don i el VU Lis­boa) es pot do­nar ai­xí per se­gur, però so­bre­tot con­fir­ma que el pro­jec­te de do­tar la que és la se­go­na ciu­tat de Ca­ta­lu­nya d’un dis­tric­te cul­tu­ral avan­ça per fi a pas ferm.

AJUDES L’úl­tim any, se­gons Ma­rín, han desem­bar­cat al dis­tric­te cul­tu­ral 50 em­pre­ses. Diu l’al­cal­des­sa que en con­junt ja n’hi ha 500. N’hi hau­rà més. Per exem­ple, l’Ajun­ta­ment de l’Hos­pi­ta­let aca­ba d’ad­qui­rir una an­ti­ga nau in­dus­tri­al per reins­tal·lar-hi l’anomenada Ca­sa de la Mú­si­ca i, en pa­ral·lel, pre­tén obrir una lí­nia d’ajudes mu­ni­ci­pals per­què es pro­gra­mi mú­si­ca en di­rec­te als lo­cals de la ciu­tat, una co­sa tan es­cas­sa a la ve­ï­na Barcelona, que fins i tot es con­si­de­ra en pe­rill d’ex­tin­ció.

No és una afir­ma­ció exa­ge­ra­da. El nou res­pon­sa­ble mu­ni­ci­pal de Cul­tu­ra a Barcelona, Joan Su­bi­rats, va re­co­nèi­xer en la se­va re­cent pre­sa de pos­ses­sió del càr­rec que és una de les emer­gèn­ci­es que té al da-

Nú­ria Ma­rín AL­CAL­DES­SA DE L’HOS­PI­TA­LET

«L’úl­tim any, mig cen­te­nar d’em­pre­ses han desem­bar­cat al dis­tric­te cul­tu­ral. I ja n’hi ha 500»

«L’ajun­ta­ment ha com­prat una nau per a la Ca­sa de la Mú­si­ca i im­pul­sa la pro­gra­ma­ció de con­certs»

«Fa 20 anys, no te­ní­em cap hotel. Avui n’hi ha 13, un al­tre es­tà a punt d’obrir i dos més es­tan en pro­jec­te

«Amb un pla de 100 mi­li­ons es re­as­fal­ta­ran el 80% dels car­rers i es re­no­va­rà tot l’en­llu­me­nat»

munt de la tau­la per re­sol­dre.

La con­fe­rèn­cia anu­al, per cert, la va pro­nun­ci­ar Ma­rín a l’Au­di­to­ri Pla­ne­ta, una al­tra no­ve­tat re­cent. Fa un any era no­més un anunci, una sim­ple pro­me­sa. Ja es­tà ope­ra­tiu des­prés d’una in­ver­sió de 10 mi­li­ons d’eu­ros, amb el pro­pò­sit que hi pas­sin uns 4.000 es­tu­di­ants ca­da any. El que és in­teres­sant, no obs­tant, no és la xi­fra, si­nó el fet que en una me­na de plu­ja fi­na l’Hos­pi­ta­let de Llo­bre­gat ha aca­bat per en­sor­rar la mu­ra­lla psi­co­lò­gi­ca que im­pe­dia que de­ter­mi­nats pro­jec­tes tra­ves­ses­sin els lí­mits del ter­me mu­ni­ci­pal de la ca­pi­tal ca­ta­la­na. Ai­xò ara ja no és ai­xí.

Fa 20 anys a l’Hos­pi­ta­let no hi ha­via ni un sol hotel. Ac­tu­al­ment n’hi ha 13, un al­tre es­ta­bli­ment es­tà a punt d’obrir les por­tes i hi ha dos lo­cals més, tots dos de qua­tre es­tre­lles, que es­tan en la fa­se de redac­ció del pro­jec­te cor­res­po­nent. Són, a més a més, ho­tels de ne­go­cis.

L’epi­cen­tre tu­rís­tic de l’àrea me­tro­po­li­ta­na de Barcelona és sens dub­te el Bar­ri Gò­tic de Barcelona, però si es trac­ta de ne­go­cis, el cen­tre de gra­ve­tat es des­pla­ça cap a la pla­ça d’Es­pa­nya i la Fi­ra, ma­jo­ri­tà­ri­a­ment ubi­ca­da a l’Hos­pi­ta­let. A aques­tes al­tu­res ja és in­dis­cu­ti­ble que la pla­ça d’Eu­ro­pa ha per­mès a la se­go­na ciu­tat de Ca­ta­lu­nya ca­pe­jar la cri­si d’una ma­ne­ra que no hau­ria po­gut por­tar a ter­me sen­se el con­junt d’em­pre­ses que hi ha ins­tal·la­des allà i el cor­res­po­nent im­post d’ac­ti­vi­tats eco­nò­mi­ques que in­gres­sen a les ar­ques mu­ni­ci­pals.

REIVINDICACIÓ / Per ai­xò pre­ci­sa­ment, i de ma­ne­ra del tot ine­lu­di­ble, Ma­rín va ha­ver d’abor­dar per enè­si­ma ve­ga­da la reivindicació de les obres que el Mi­nis­te­ri de Fo­ment té pen­dents a la ciu­tat. L’ajun­ta­ment pre­veu pro­lon­gar aques­ta fór­mu­la de la co­ca-co­la que és la Gran Via fins a Bell­vit­ge, un can­vi de pai­sat­ge no­ta­ble, però so­bre­tot una opor­tu­ni­tat d’es­ten­dre i mul­ti­pli­car aquest èxit em­pre­sa­ri­al, amb l’ac­cent po­sat al cen­tre d’in­ves­ti­ga­ció re­la­ci­o­nat amb la bi­o­me­di­ci­na.

Però per por­tar a ter­me aquest pla és in­dis­pen­sa­ble, en­tre al­tres grans in­ver­si­ons, fer el so­ter­ra­ment de les vi­es del tren. Ma­rín no va vo­ler entrar en po­lè­mi­ques amb el mi­nis­tre de Fo­ment, Íñi­go de la Ser­na. Mig enig­mà­ti­ca es va li­mi­tar a as­se­gu­rar que ben avi­at, pot­ser fins i tot abans d’un mes, Fo­ment pre­sen­ta­rà per fi un pro­jec­te, un ca­len­da­ri i un pres­su­post. Si la sa­tis­fà, l’al­cal­des­sa va as­se­gu­rar que no tin­drà cap pro­ble­ma per fe­li­ci­tar el mi­nis­tre.

ES­CO­LA / Tot ai­xò, ¿per què? L’al­cal­des­sa va vo­ler subrat­llar que cap­tar em­pre­ses i in­ver­si­ons no és la fi­na­li­tat, no­més el mit­jà per redis­tri­buir des­prés ri­que­sa i benes­tar. La sa­lut eco­nò­mi­ca de l’ajun­ta­ment ha per­mès aquests anys pas­sats, en què la Ge­ne­ra­li­tat es va desen­ten­dre dels seus com­pro­mi­sos fir­mats, man­te­nir ober­tes les guar­de­ri­es in­fan­tils de la ciu­tat. Ara, de ca­ra al fu­tur, l’ajun­ta­ment pre­veu fer-se càr­rec de la cons­truc­ció de la no­va es­co­la Pa­co Can­del vist que la Ge­ne­ra­li­tat no té ca­len­da­ri per­què dei­xi d’ocu­par unes ins­ta­lla­ci­ons pre­fa­bri­ca­des.

Aques­ta ma­tei­xa sa­lut eco­nò­mi­ca per­me­trà em­bo­car un pla de xoc de l’es­pai pú­blic de la ciu­tat. Aquest és un mu­ni­ci­pi pe­tit, amb prou fei­nes de 12,5 qui­lò­me­tres qua­drats, però molt po­blat, amb un quart de mi­lió d’ha­bi­tants. La den­si­tat és molt al­ta. Se­gons Ma­rín, s’es­tan pla­ni­fi­cant 100 mi­li­ons d’eu­ros d’in­ver­sió per re­as­fal­tar el 80% dels car­rers, re­no­var tot l’en­llu­me­nat i am­pli­ar vo­re­res.

CAR­LOS+ MONTAÑÉS

L’al­cal­des­sa de l’Hos­pi­ta­let, Nú­ria Ma­rín, pro­nun­cia la se­va con­fe­rèn­cia, ahir, a l’Au­di­to­ri Pla­ne­ta, amb el pri­mer se­cre­ta­ri del PSC, Mi­quel Ice­ta, as­se­gut a la pri­me­ra fi­la

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.