El circ de l’ocu­pa­ció

L’ajun­ta­ment des­co­breix

El Periódico de Catalunya [Català] - - TEMA DEL DIA - BEATRIZ PÉREZ

que una fin­ca se­va ha si­gut ocu­pa­da men­tre ve­ïns del Ra­val ofe­rei­xen un ‘narcotour’ als pe­ri­o­dis­tes

La fin­ca de Sant Ra­mon, 1 és pro­pi­e­tat de l’Ajun­ta­ment de Barcelona. Els 11 pi­sos es­tan aca­bats de re­ha­bi­li­tar i a punt de ser ad­ju­di­cats a sol·li­ci­tants d’un llo­guer so­ci­al. Però han si­gut ocu­pats. Tots. Per unes 30 per­so­nes. El con­sis­to­ri ho va des­co­brir ahir a la tar­da per­què els ocu­pants es­ta­ven trans­por­tant els seus ob­jec­tes i hi va en­vi­ar a agents de la Gu­àr­dia Ur­ba­na, que no van po­der fer res, per­què els ocu­pes ja hi ha­vi­en cons­ti­tu­ït la se­va llar.

Per a més in­ri, l’es­tè­ril si bé so­ro­llo­sa ac­tu­a­ció de la po­li­cia es va pro­duir men­tre els ve­ïns del Ra­val, farts del trà­fic de dro­gues, ofe­ri­en a la prem­sa un re­cor­re­gut pels punts ca­lents dels nar­co­pi­sos al bar­ri del Ra­val. Re­cor­dem-ho: els nar­co­pi­sos són vi­ven­des ocu­pa­des en què es tra­fi­ca amb he­ro­ï­na; una ru­ï­na per a la con­vi­vèn­cia a la fin­ca a la qual to­ca la si­nis­tra lo­te­ria, i tam­bé per a tot el bar­ri.

Con­vi­vèn­cia ciu­ta­da­na

«Els nar­co­pi­sos van con­tra la con­vi­vèn­cia ciu­ta­da­na. El que s’ha fet fins al mo­ment per part de l’Ad­mi­nis­tra­ció al Ra­val és in­su­fi­ci­ent», ex­pli­ca­va per me­gà­fon Car­los, veí del bar­ri, da­vant del nú­me­ro 22 del car­rer d’En Roig. Eren poc més de les sis i uns 30 pe­ri­o­dis­tes s’amun­te­ga­ven a les por­tes del que, fins a l’oc­tu­bre, va ser el mi­llor exem­ple de la gra­ve­tat del trà­fic de dro­gues al Ra­val.

I és que aques­ta fin­ca d’En Roig va ar­ri­bar a te­nir al seu in­te­ri­or tres nar­co­pi­sos i una sa­la de ve­ni­pun­ció. «En els mo­ments més àl­gids, hem ar­ri­bat a comp­tar fins a 195 per­so­nes en­trant-hi ca­da 90 mi­nuts», pros­se­guia Car­los, que a més és por­ta­veu de l’eix ve­ï­nal Ro­ba­dors-Pi­cal­quers-Roig (RPR). Els pe­ri­o­dis­tes po­di­en ac­ce­dir a l’edi­fi­ci, on en­ca­ra hi ha xe­rin­gues, pro­ves d’un pas­sat es­fe­re­ï­dor.

«Aquest bar­ri ja veus què és, rei­na», de­ia a una pe­ri­o­dis­ta una ve­ï­na de Ro­ba­dors. Aques­ta via pa­teix, a més de dro­gues, pro­ble­mes de pros­ti­tu­ció. «Ai­xò és el Bronx. La pros­ti­tu­ció afec­ta la nos­tra vi­da fa­mi­li­ar», as­se­nya­la­va per la se­va part Lau­ra, tam­bé mem­bre de l’eix ve­ï­nal RPR, da­vant del nú­me­ro 14, on hi ha ins­ta­llat un meu­blé. I just en aquell mo­ment un ho­me amb ulle­res de sol sor­tia del pis i es tro­ba­va, de ca­ra, amb l’in­es­pe­ra­da allau de flai­xos. Nin­gú sem­bla­va en­ten­dre res.

«Viu­re amb un meu­blé és un hor­ror. És com un nar­co­pís, però sen­se xe­rin­gues», afe­gia Lau­ra. «¡I com un ma­tri­mo­ni amb cinc fills!», cri­da­va al­gú de fons. Des­prés, un ho­me amb la ca­ra ta­pa­da tra­ves­sa­va l’es­tret car rer obrint-se pas en­tre els pe­ri­o­dis­tes, als quals un per un de­di­ca­va una bo­ti­far­ra.

Es pot en­ten­dre. El Ra­val no es­tà per­què al seu fu­me­jant dia a dia s’hi su­mi el circ me­di­à­tic. Quan els pe­ri­o­dis­tes eren al car­rer de la Ri­e­re­ta, que du­rant tres anys va ser un niu de nar­co­pi­sos (des de la tar­dor ja no), un al­tre jo­ve, cir­cu­lant ve­loç en bi­ci­cle­ta, va cri­dar: «¡Tots a Sant Ra­mon! ¡Allà hi ha l’es­pec­ta­cle! ¡Es­tan desa­llot­jant 30 per­so­nes!»

Aquest jo­ve era Ha­tim, que una ho­ra des­prés, des d’un pis de Sant Ra­mon, 1, que ara ha­bi­ta amb la se­va pa­re­lla i el seu na­dó de nou me­sos, ex­pli­ca­va la se­va si­tu­a­ció: «Vo­len fer-nos fo­ra per es­pe­cu­lar i en­ri­quir-se. ¿Una ca­sa com aques­ta és per a llo­guer so­ci­al?». Ex­pli­ca que la ma­tei­xa as­sis­ten­ta els va dir a ell i la se­va pa­re­lla: «¿No te­niu ca­sa? Ocu­peu». Aques­ta és la ter­ce­ra que ocu­pa al Ra­val, on viu des del 1988.

Tots els jo­ves ocu­pants de la fin­ca, que al­ber­ga als seus bai­xos l’his­tò­ric bar Mar­se­lla, di­uen que són del bar­ri, que no són nar­cos i ocu­pen per ne­ces­si­tat. La po­li­cia els va dir que els desa­llot­ja­ran avui.

FERRAN NADEU

Pe­ri­o­dis­tes en un nar­co­pís d’En Roig, amb xe­rin­gues en pri­mer pla

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.