La DUI efec­ti­va de Mi­re­ia Boya

El Periódico de Catalunya [Català] - - OPINIO -

La cau­sa ober­ta al Tri­bu­nal Su­prem (TS) con­tra el procés té una evi­dent in­flu­èn­cia en la si­tu­a­ció po­lí­ti­ca ca­ta­la­na. Fins ara, en les se­ves de­cla­ra­ci­ons da­vant el jut­ge Pa­blo Lla­re­na els im­pu­tats ha­vi­en tret im­por­tàn­cia al que ha­via pas­sat les set­ma­nes prè­vi­es i poste­ri­ors a l’1-O. Deins la se­va le­gí­ti­ma es­tra­tè­gia de de­fen­sa, Ori­ol Jun­que­ras o Car­me For­ca­dell, per exem­ple, van sos­te­nir que la DUI vo­ta­da pel Par­la­ment el 27 d’oc­tu­bre no te­nia va­li­de­sa ju­rí­di­ca. I, en can­vi, da­vant el ma­teix jut­ge Lla­re­na ahir l’ex­di­pu­ta­da de la CUP Mi­re­ia Boya va dir el con­tra­ri, que la DUI va ser efec­ti­va i que es va veu­re trun­ca­da no­més per l’apli­ca­ció de l’ar­ti­cle 155 de la Cons­ti­tu­ció. Boya va aban­do­nar el TS sen­se me­su­res cau­te­lars.

La co­he­rèn­cia i la sin­ce­ri­tat sem­pre han si­gut mar­ca de la ca­sa de la CUP. A di­fe­rèn­cia dels líders del procés, Boya va de­fen­sar da­vant el jut­ge la le­gi­ti­mi­tat po­lí­ti­ca de l’1-O i que la de­cla­ra­ció d’in­de­pen­dèn­cia pre­te­nia ser re­al. Ai­xí ho va dir la CUP lla­vors i ai­xí ho va man­te­nir en la cam­pa­nya elec­to­ral del 21-D. Però tot i ai­xí la de­cla­ra­ció de Boya po­sa en evi­dèn­cia l’es­tra­tè­gia de de­fen­sa dels im­pu­tats que han de­cla­rat fins ara, dels que són en pre­só pre­ven­ti­va i dels que com­pa­rei­xe­ran des­prés d’ella (es­pe­ci­al­ment Mar­ta Ro­vi­ra i Ar­tur Mas). Ar­ri­ba, a més, en un mo­ment en què l’in­de­pen­den­tis­me es par­teix en­tre el le­gi­ti­mis­me ir­re­demp­tis­ta de Car­les Puig­de­mont i el nou prag­ma­tis­me d’ERC. Da­vant Lla­re­na, Boya va mar­car la lí­nia en­tre els cor­rents in­de­pen­den­tis­tes.

Ani­mus io­can­di

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.