Pe­tons de so­ro­ri­tat

Men­tre se se­guei­xi ano­me­nant l’as­set­ja­ment «transac­ció i pros­ti­tu­ció» fo­men­ta­rem la cul­tu­ra de l’abús

El Periódico de Catalunya [Català] - - OPINIO - LUCÍA Et­xe­bar­ria

Vos­tès pro­ba­ble­ment no de­uen ha­ver lle­git un ar­ti­cle que es va pu­bli­car en un di­a­ri de di­fu­sió na­ci­o­nal i que de­ia ai­xò: «Les pràc­ti­ques del cas Wein­stein són ve­lles com el món. El cos­tum em sem­bla re­pug­nant per part d’aquests pro­duc­tors, però no hi ha vi­o­lèn­cia. Es pro­du­ïa una for­ma de transac­ció, a la qual les no­ies po­di­en ne­gar-se; i una for­ma de pros­ti­tu­ció me­nor i pas­sat­ge­ra, si ac­cep­ta­ven». I l’ar­ti­cle con­ti­nu­a­va ai­xí: «Ara el mo­vi­ment #MeToo i al­tres han es­ta­blert du­es pseu­do­ve­ri­tats: a) que les do­nes són sem­pre víc­ti­mes; b) que les do­nes no men­tei­xen mai. En fun­ció de la se­go­na, qual­se­vol ho­me acu­sat és con­si­de­rat au­to­mà­ti­ca­ment cul­pa­ble».

A l’ar­ti­cu­lis­ta el van aplau­dir una pa­tu­le­ia d’al­tres se­nyors, en­tre al­tres un aca­dè­mic de la llen­gua. Per­què l’ar­ti­cu­lis­ta du­ia a les pà­gi­nes una cre­en­ça po­pu­lar. Però fal­sa. Per exem­ple: és ro­tun­da­ment fals que qual­se­vol ho­me acu­sat d’as­set­fei­na ja­ment si­gui con­si­de­rat au­to­mà­ti­ca­ment cul­pa­ble. S’han ne­ces­si­tat anys, una in­ves­ti­ga­ció ex­haus­ti­va i el tes­ti­mo­ni de cen­te­nars de víc­ti­mes per ex­po­sar Wein­stein. Per no par­lar que el pe­ri­o­dis­ta que va treu­re el cas a la llum, Ro­nan Far­row, va ser fins i tot ame­na­çat de mort.

És fals que l’in­ter­can­vi de se­xe per fei­na d’una ac­triu amb un pro­duc­tor si­gui una me­ra transac­ció. Igual que ho és si al­gú s’avé a fer ho­res ex­tres sen­se co­brar no­més per­què «cen­te­nars de per­so­nes ma­ta­ri­en per aques­ta fei­na». D’apro­fi­tar-se de la ne­ces­si­tat que una per­so­na té de fei­na per obli­gar-la a fer una co­sa, si­gui una fel-

Apro­fi­tar-se de la ne­ces­si­tat de fei­na d’al­gú per obli­gar-lo a al­gu­na co­sa és abús

la­ció, o fer ho­res ex­tres sen­se co­brar­les, se’n diu abús.

I si el que es de­ma­na és se­xe, a més és as­set­ja­ment. El se­xe s’ha de prac­ti­car amb lli­ber­tat i en­tre iguals, no a can­vi de fei­na. Per a ai­xò exis­teix el cur­rí­cu­lum. L’as­set­ja­ment de­ni­gra la per­so­na que es veu obli­ga­da a ac­cep­tar-lo, i pri­va de pos­si­bi­li­tats i de les per­so­nes que no ho ac­cep­ten i a qui no es con­ce­deix fei­na en igual­tat d’opor­tu­ni­tats.

A les do­nes ens as­set­gen. Per ai­xò BlaB­laCar ha cre­at l’op­ció No­més do­nes per­què les do­nes pu­guin vi­at­jar no­més amb do­nes. No per­què si­gui una com­pa­nyia fe­mi­nis­ta. No ho és. És ca­pi­ta­lis­ta. Vol fer ne­go­ci. Uti­lit­za el màr­que­ting, que es ba­sa a de­tec­tar ne­ces­si­tats i co­brir-les. I exis­teix la ne­ces­si­tat per­què a les do­nes ens as­set­gen.

L’ofer­ta de fei­na a can­vi de se­xe es diu as­set­ja­ment. Per ai­xò l’es­tat de No­va York, a tra­vés de la fis­ca­lia, ha de­man­dat la com­pa­nyia Wein­stein (i no no­més el seu pro­pi­e­ta­ri) per per­me­tre els abu­sos se­xu­als. Per­què no eren me­res transac­ci­ons. Eren abu­sos. De fet, el fis­cal par­la de «con­duc­tes abu­si­ves, in­ti­mi­da­tò­ri­es i dis­cri­mi­na­tò­ri­es».

Però men­tre un di­a­ri pre­sump­ta­ment pro­gres­sis­ta i un se­nyor aca­dè­mic de la llen­gua di­guin que l’as­set­ja­ment i l’abús són «transac­ció i pros­ti­tu­ció» se­gui­rem fo­men­tant la cul­tu­ra de l’abús des del po­der. Aques­ta és una de les mol­tes ra­ons que em fan es­criu­re en ma­jús­cu­les i de ma­ne­ra molt clara: ger­ma­nes, to­tes, no pa­rem cap a la va­ga fe­mi­nis­ta. Pe­tons de so­ro­ri­tat. Es­crip­to­ra.

LEONARD BEARD

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.