L’alè de Ciu­ta­dans so­bre Ra­joy

El Periódico de Catalunya [Català] - - OPINIO - Grau OLGA

Ma­ri­a­no Ra­joy és un as a do­mi­nar els ner­vis i es­pe­rar fu­mant-se un pu­ro que es des­gas­ti tot­hom. Però la ten­sió per l’om­bra re­ta­lla­da de Ciu­ta­dans, des­prés de la se­va vic­tò­ria a Ca­ta­lu­nya, es­tà ten­sant tot el Par­tit Po­pu­lar i els fronts se li mul­ti­pli­quen. Des de ja fa unes quan­tes set­ma­nes, el Go­vern cen­tral es­tà in­si­nu­ant que sen­se Pres­su­pos­tos es po­den fer to­tes les co­ses que abans de­ia que eren im­pen­sa­bles, des d’apu­jar el sou als fun­ci­o­na­ris fins a res­ca­tar les au­to­pis­tes en­ca­ra que ge­ne­ri nou dè­fi­cit. Des­prés d’anar pre­pa­rant el ter­reny, Ra­joy ha re­ve­lat quin és el seu pla per treu­re’s de so­bre la pres­sió del par­tit ta­ron­ja i del PNB, que no el re­col­za­rà men­tre du­ri el 155 a Ca­ta­lu­nya. El pla és go­ver­nar sen­se nous Pres­su­pos­tos el 2018 i, si cal te­nint en comp­te que el con­flic­te ca­ta­là no amai­na, tam­bé el 2019, és a dir, a cop de de­cret-llei.

Tèc­ni­ca­ment, Ra­joy pot in­ten­tar fi­na­lit­zar la le­gis­la­tu­ra amb comp­tes pror­ro­gats, però s’ha de re­cor­dar que els Pres­su­pos­tos són el prin­ci­pal ins­tru­ment que té qual­se­vol Go­vern per po­der fer po­lí­ti­ca i se­ria desit­ja­ble que en un en­torn en què l’eco­no­mia creix al ga­lop es po­gués ele­var la des­pe­sa i aten­dre de­man­des so­ci­als apar­ca­des du­rant la cri­si. Però Ra­joy s’ha acos­tu­mat al de­cret llei com a for­ma de vi­da.

En­tre els me­sos d’oc­tu­bre del 2016 i d’oc­tu­bre del 2017, l’Exe­cu­tiu de Ra­joy va en­vi­ar per a la se­va tra­mi­ta­ció al Con­grés tan sols 9 pro­jec­tes de llei. En can­vi, va abu­sar de la fór­mu­la del de­cret llei, que va su­po­sar el 70% de les nor­mes amb rang de llei del pri­mer any de le­gis­la­tu­ra.

Su­po­sa una anor­ma­li­tat, que en­ca­ra que ad­me­sa i re­gu­la­da per la Cons­ti­tu­ció es­pa­nyo­la en el seu ar­ti­cle 86, s’hau­ria d’uti­lit­zar en ca­sos ex­tra­or­di­na­ris i no com a nor­ma­li­tat, per­què im­pli­ca que és el Go­vern, po­der exe­cu­tiu, qui redac­ta una llei su­plan­tant ai­xí el Par­la­ment, po­der le­gis­la­tiu. L’es­til de tra­mi­tar nor­mes al Con­grés amb ca­ràc­ter d’ur­gèn­cia i sen­se do­nar pos­si­bi­li­tat de dis­cus­sió als grups par­la­men­ta­ris de­mos­tra la de­bi­li­tat en què es tro­ba l’Exe­cu­tiu. I Ciu­ta­dans es­tà dis­po­sat a es­pré­mer-la.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.