Un er­ror de l’Es­tat de dret

La sen­tèn­cia d’Es­tras­burg re­ve­la vul­ne­ra­ció d’un va­lor fo­na­men­tal de les so­ci­e­tats de­mo­crà­ti­ques

El Periódico de Catalunya [Català] - - OPINIO - ARGELIA Qu­e­ralt

La sen­tèn­cia del Tri­bu­nal Eu­ro­peu de Drets Hu­mans (TEDH) en el cas Por­tu Ju­a­ne­nea i Sa­ra­so­la Yar­za­bal, que va ser pu­bli­ca­da aquest di­marts, és la pri­me­ra con­dem­na a Es­pa­nya per vul­ne­ra­ció ma­te­ri­al del dret a no pa­tir trac­tes de­gra­dants i in­hu­mans. Fins al mo­ment, el Tri­bu­nal d’Es­tras­burg ha­via con­dem­nat Es­pa­nya per no ha­ver por­tat a ter­me in­ves­ti­ga­ci­ons de les de­nún­ci­es de mal­trac­ta­ments amb la su­fi­ci­ent di­li­gèn­cia, co­sa que en el llen­guat­ge ju­rí­dic dels drets hu­mans es co­neix com el ves­sant pro­ce­di­men­tal del dret.

Aques­ta sen­tèn­cia po­sa en re­lleu di­ver­sos ele­ments de sum­ma re­lle- vàn­cia en re­la­ció amb el nos­tre sis­te­ma ju­rí­dic. En pri­mer lloc, as­se­nya­la un clar er­ror de l’Es­tat de dret que, no s’ha de per­dre de vis­ta, s’ha d’apli­car, so­bre­tot, quan les co­ses van mal da­des, és a dir, tam­bé quan els de­tin­guts són sos­pi­to­sos d’ac­tes ter­ro­ris­tes. EN SE­GON

lloc, el TEDH afir­ma que Es­pa­nya ha vul­ne­rat un dels va­lors fo­na­men­tals de les so­ci­e­tats de­mo­crà­ti­ques: el res­pec­te a la in­te­gri­tat fí­si­ca i a no pa­tir trac­tes in­hu­mans i de­gra­dants per part dels agents pú­blics. Per úl­tim, i im­pres­cin­di­ble, el Tri­bu­nal d’Es­tras­burg po­sa de ma­ni­fest que el Tri­bu­nal d’ins­tàn­cia va con­dem­nar els guàr­di­es ci­vils per pe­gar i mal­trac­tar els de­tin­guts (una ac­tu­a­ció que no pot ser jus­ti­fi­ca­da per cap mo­tiu en el nos­tre Es­tat de dret), i que, per con­tra, el Tri­bu­nal Su­prem, fent una in­ter­pre­ta­ció cer­ta­ment es­bi­ai­xa­da de les pro­ves –i sen­se es­col­tar les al·le­ga­ci­ons de Por­tu i Sa­ra­so­la, co­sa que és una vi­o­la­ció del Con­ve­ni Eu­ro­peu de Drets Hu­mans per si ma­tei­xa– va ab­sol­dre els guàr­di­es ci­vils.

Els au­tors dels atacs ter­ro­ris­tes van in­ten­tar una em­pa­ra da­vant el Tri­bu­nal Cons­ti­tu­ci­o­nal però aquest no el va ad­me­tre per no ha­ver pre­sen­tat la ne­ces­sà­ria trans­cen­dèn­cia cons­ti­tu­ci­o­nal –re­qui­sit que han de reu­nir aquest ti­pus de de­man­des per ser ad­me­sa–, co­sa que s’adiu mala­ment amb una em­pa­ra pre­sen­ta­da per su­po­sats trac­tes de­gra­dants co­me­sos per for­ces de seguretat de l’Es­tat con­tra de­tin­guts so­ta la se­va cus­tò­dia. ÉS CERT,

com he tin­gut opor­tu­ni­tat d’ex­pli­car an­te­ri­or­ment, que Es­pa­nya és un dels pa­ï­sos que menys as­sump­tes pen­dents te­nen per nom­bre d’ha­bi­tants da­vant el TEDH, amb una de les rà­ti­os més bai­xes, des­prés del Reg­ne Unit, Ir­lan­da, Ale­ma­nya o Di­na­mar­ca. No obs­tant, no hi ha vi­o­la­ció del Con­ve­ni Eu­ro­peu pe­ti­ta, i molt menys quan es trac­ta de con­duc­tes cons­ti­tu­ti­ves de trac­tes in­hu­mans. AQUEST TI­PUS

de su­pò­sits no han de po­der pas­sar pel nos­tre sis­te­ma judicial i de tu­te­la dels drets fo­na­men­tals sen­se ser de­tec­tats o re­pa­rats.

Les sen­tèn­ci­es del Tri­bu­nal d’Es­tras­burg són obli­ga­tò­ri­es. Per ai­xò, més en­llà del pa­ga­ment de la in­dem­nit­za­ció fi­xa­da als de­man­dants, en el sis­te­ma es­pa­nyol de ga­ran­tia dels drets fo­na­men­tals s’hau­rà de re­vi­sar l’apli­ca­ció de de­ter­mi­nats cri­te­ris in­ter­pre­ta­tius per­què la con­dem­na d’ahir si­gui no­més la de­cla­ra­ció d’un er­ror con­jun­tu­ral del sis­te­ma, i no es con­ver­tei­xi en es­truc­tu­ral.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.