Pes­si­ga­des

El Periódico de Catalunya [Català] - - OPINIO - Fo­na­lle­ras JOSEP MARIA

apli­ca­ció de l’ar­ti­cle 155 va ser con­tem­pla­da, en aquells ten­sos di­es de fi­nals d’oc­tu­bre, com una me­su­ra amb du­es ca­res. Uns hi van veu­re el ros­tre im­per­tor­ba­ble i adust de l’Es­tat, dis­po­sat a ti­bar les cos­tu­res de la Cons­ti­tu­ció per anar més en­llà del que el ma­teix es­pe­rit del 155 per­me­tia. Uns al­tres van tro­bar que la in­ter­ven­ció era més avi­at to­va –tot i la ma­jor: el ces­sa­ment del Go­vern i la ir­rup­ció en les ins­ti­tu­ci­ons– per­què les me­su­res del Go­vern es­pa­nyol en­ca­ra po­di­en ha­ver ata­cat amb més en­tu­si­as­me, com ara el tan­ca­ment de les emis­so­res i te­le­vi­si­ons pú­bli­ques.

Al cap d’uns me­sos, ve­iem clar que el 155 in­ter­vé en la vi­da po­lí­ti­ca ca­ta­la­na (i quan dic po­lí­ti­ca em re­fe­rei­xo a un tot més ge­ne- ral) de du­es ma­ne­res: per ac­ció i per omis­sió. En­tre les ac­ci­ons, per des­comp­tat, la més im­por­tant, l’apro­pi­a­ció de l’exe­cu­tiu ca­ta­là, amb to­tes les se­ves con­se­qüèn­ci­es. En­tre les omis­si­ons, tot allò que la Ge­ne­ra­li­tat no pot fer per­què no hi ha Ge­ne­ra­li­tat, no so­la­ment en un sen­tit ins­ti­tu­ci­o­nal si­nó com a re­fe­rèn­cia del dia a dia. Els alts càr­recs que ro­ma­nen al seu lloc han op­tat per­què l’ad­mi­nis­tra­ció no s’atu­ri (tot i les temp­ta­ci­ons de fer jus­ta­ment el con­tra­ri) però el pe­rill evi­dent és que el 155 es­tà fun­ci­o­nant com una mà­qui­na de la­mi­nar. Ca­da dia la plan­xa és més fi­na, més de­for­ma­da, més in­subs­tan­ci­al. El 155 no va ser no­més una en­tra­da al ga­lop si­nó, so­bre­tot, un di­na­mi­tar a ba­se de pes­si­ga­des.

El llen­guat­ge i la per­cep­ció del món

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.